Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Repetytorium z matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-1REM
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Repetytorium z matematyki
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Elementy logiki, kwantyfikatory. Zbiory liczbowe, elementy teorii mnogości. Zasada indukcji matematycznej. Podstawowe funkcje, ich własności i wykresy, działania na funkcjach. Funkcje trygonometryczne i ich własności. Własności potęg, funkcja potęgowa, funkcja kwadratowa, równania i nierówności kwadratowe, wzory Viete’a. Wielomiany, równania i nierówności wielomianowe, twierdzenie Bezoute’a. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna. Funkcje wymierne. Ciągi liczbowe, ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny, obliczanie granic ciągów. Badanie przebiegu zmienności funkcji, elementy rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej. Elementy kombinatoryki, symbol Newtona, dwumian Newtona.

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest usystematyzowanie wiedzy matematycznej wyniesionej przez studentów ze szkoły średniej oraz zniwelowanie luki pomiędzy tą wiedzą a wiedzą umożliwiającą uczenie się analizy matematycznej i algebry liniowej na I roku studiów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 1 / 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne: Prezentacja, metoda problemowa i ćwiczeniowa.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- ćwiczenia 30h

Przygotowanie do zajęć:

- ćwiczenia 15h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 15h

Przygotowanie do wejściówek: 20h

Udział w konsultacjach: 1h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 31h, 1 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej, PWN 2001

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza Matematyczna 1, GiS 2021 wyd. 28

Literatura uzupełniająca:

J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT 2003

W. Krysicki, L. Włodarski , Analiza matematyczna w zadaniach I, PWN 2005

N. Dróbka, K. Szymański, Zbiór zadań z matematyki dla klasy III i IV liceum ogólnokształcącego, WSiP 1998

N. Dróbka, K. Szymański, Zbiór zadań z matematyki dla klasy I i II liceum ogólnokształcącego, WSiP 1994

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna i rozumie podstawowe wiadomości z zakresu logiki, teorii mnogości i funkcji elementarnych - KA6_WG1.

Posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów oraz językiem teorii mnogości - KA6_UW4.

Umie dowodzić proste twierdzenia metodą indukcji matematycznej - KA6_UW4.

Potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne w zakresie funkcji elementarnych, sporządza wykresy tych funkcji i opisuje ich własności - KA6_UW2.

Rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe, wielomianowe, wymierne - KA6_UW2.

Rozwiązuje proste problemy dotyczące ciągów liczbowych - KA6_UW2.

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - KA6_UU1.

Wykazuje odpowiednią postawę niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym. KA6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jankowski, Jarosław Kotowicz
Prowadzący grup: Robert Jankowski, Jarosław Kotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)