Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-2AM3
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna 3
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Algebra liniowa z geometrią analityczną 420-IS1-1ALG
Analiza matematyczna 1 420-IS1-1AM1
Analiza matematyczna 2 420-IS1-1AM2

Skrócony opis:

Elementy topologii, przestrzeń metryczna. Funkcje wielu zmiennych: dziedzina, granice funkcji, wykresy. Pochodne cząstkowe. Twierdzenie Schwarza. Pochodna kierunkowa, gradient. Pochodna funkcji uwikłanej. Ekstrema

funkcji wielu zmiennych. Jakobian. Współrzędne biegunowe. Całka podwójna i potrójna po obszarze normalnym. Zastosowanie całek

w geometrii i w fizyce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 2 semestr: 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Przedmioty wprowadzające: Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2

Wykład: 15 Ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne: Wykład, ćwiczenia, praca własna

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15h

- ćwiczenia 30h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5h

- ćwiczenia 5h

Zapoznanie z literaturą: 3h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 2h

Przygotowanie do kolokwium: 10h

Przygotowanie do egzaminu: 5h

Czas trwania egzaminu: 2h

Udział w konsultacjach: 3h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h, 2 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h, 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2: przykłady i zadania, GiS, 2019.

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2: definicje, twierdzenia, wzory, GiS, 2019.

W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, tom 1 i 3, PWN, Warszawa 2005.

K. Kuratowski Rachunek różniczkowy i całkowy: funkcje jednej zmiennej, PWN, Warszawa 2021.

W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część II, PWN, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wykorzystuje aparat logiki matematycznej do opisu i weryfikacji faktów, potrafi stosować rozumowanie indukcyjne i rozumowanie dedukcyjne. KA6_UW4

Student zna podstawowe pojęcia i twierdzenia rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych rzeczywistych. KA6_WG1

Student ma podstawową wiedzę na temat całek podwójnych i potrójnych. KA6_WG1

Student potrafi obliczać pochodne, umie sprawdzić istnienie funkcji uwikłanych i umie badać istnienie ekstremów lokalnych. KA6_UW2

Student ma opanowane podstawowe techniki całkowania. KA6_UW2

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. KA6_UU1

Wykazuje odpowiednią postawę niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym. KA6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie dwóch kolokwiów oraz aktywności na zajęciach.

Uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby wszystkich punktów.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na 3 obowiązkowych zajęciach powoduje skreślenie z listy studentów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Schmeidel
Prowadzący grup: Ewa Schmeidel, Małgorzata Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)