Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geometria obliczeniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-1GO-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geometria obliczeniowa
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty specjalnościowe GKiM
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z algorytmami geometrii obliczeniowej, ich kosztami obliczeniowymi oraz zastosowaniami. Treści przedmiotu: wprowadzenie do geometrii obliczeniowej wraz z prostymi algorytmami geometrycznymi; przecinanie się odcinków; podwójnie łączona lista krawędzi i algorytm nakładania się dwóch podziałów; triangulacja wielokąta; otoczka wypukła; przeszukiwanie obrazów ortogonalnych: obszary jednowymiarowe, Kd-drzewa, drzewa obszarów; lokalizacja punktu; diagramy Voronoi; triangulacja Delaunay; geometryczne struktury danych; binarne podziały przestrzeni; algorytm malarza; algorytmy planowania ruchu; grafy widzialności;

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 1 / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 30 Laboratorium: 30

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacje, laboratorium

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30h

- laboratorium 30h

Przygotowanie do zajęć:

- laboratorium 10h

Zapoznanie z literaturą: 5h

Przygotowanie do kolokwium: 5h

Przygotowanie do egzaminu: 10h

Czas trwania egzaminu: 2h

Zadania projektowe realizowane w domu: 10h

Udział w konsultacjach: 23h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 85h, 3.4 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 40h, 1.6 ECTS

Literatura:

1. Preparata F. P., Shamos M. I., Geometria obliczeniowa. Wprowadzenie. Helion, 2003.

2. Berg M. de , Kreveld M. van , Overmars M., Schwarzkopf O., Geometria obliczeniowa Algorytmy i zastosowania. WNT, 2007.

3. Cormen T.H. , Leiserson Ch.E., Rivest R.L., Stein C., Wprowadzenie do algorytmów, WNT, 2007.

Efekty uczenia się:

zna i potrafi scharakteryzować podstawowe, proste algorytmy geometryczne. KP7_WG1, KP7_WG9

potrafi scharakteryzować cel i etapy triangulacji. KP7_WG1, KP7_WG9

potrafi wymienić i scharakteryzować algorytmy tworzenia otoczki wypukłej. KP7_WG1, KP7_WG9

zna i potrafi scharakteryzować podstawowe geometryczne struktury danych KP7_WG1, KP7_WG9

potrafi efektywnie z użyciem odpowiednich struktur danych implementować algorytmy geometryczne. KP7_UW3, KP7_UW10, KP7_UW11

potrafi dokonywać wizualizacji działania zaimplementowanych algorytmów obliczeniowych. KP7_UW3, KP7_UW10, KP7_UW11

potrafi interpretować działanie algorytmu na konkretnych przykładach i dokonać porównania złożoności wybranych algorytmów geometrycznych. KP7_UW3, KP7_UW10, KP7_UW11

potrafi dokonywać interpretacji problemów, ich analizy porównawczej i wyciągać wnioski. KP7_UO4, KP7_UU2, KP7_UU3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Zaliczenie laboratorium na podstawie oceny poszczególnych programów, systematyczności pracy oraz kartkówki.

Uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby wszystkich punktów.

W przypadku nauczania zdalnego zaliczenie odbędzie się przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie Eduportal/USOSMail.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bołtuć
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)