Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski dla informatyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-1JAI-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski dla informatyków
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 2 st. sem. letni Informatyka
2L stac. II st. studia informatyki - lektoraty
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach pracy zawodowej informatyka, a także kształtowanie umiejętności rozumienia i stosowania zaawansowanej terminologii informatycznej (sieci komputerowe, systemy operacyjne, urządzenia elektroniczne, bezpieczeństwo danych i systemów komputerowych, systemy komunikacyjne, inżynieria komputerowa, rozwój technik informacyjnych).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów / semestr: 1 / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Ćwiczenia: 30h

Metody dydaktyczne: Dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach problemowych, rozwiązywanie zadań domowych, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30h

Konsultacje: 8h

Przygotowanie do zajęć: 5h

Przygotowanie prezentacji: 5h

Prace domowe: 5h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38h, 1,5 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 15h, 0,5 ECTS

Literatura:

Wybór ogólnodostępnych materiałów on-line z zakresu tematyki informatycznej objętej programem przedmiotu, w szczególności MIT OpenCourseWare (https://ocw.mit.edu/index.htm).

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2+ stosując specjalistyczną terminologię właściwą dla informatyki umożliwiającą wypowiadanie się, w formie pisemnej i ustnej, na tematy ogólne oraz związane z informatyką - KP7_UK1

Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej oraz porozumiewania się, w tym na tematy zawodowe - KP7_UK3

Potrafi opracować w języku angielskim szczegółową dokumentację zadania projektowego lub badawczego, wyników realizacji eksperymentu, potrafi przygotować opracowanie omawiające te wyniki - KP7_UK4

Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł anglojęzycznych (literatura, strony internetowe, bazy danych itp.), integrować je oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski i formułować oraz wyczerpująco uzasadniać opinie - KP7_UU1

Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swojego stopnia zaawansowania w posługiwaniu się językiem angielskim - KP7_UU2

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z najnowszymi trendami rozwoju technologii informatycznych poprzez anglojęzyczne czasopisma naukowe i popularnonaukowe oraz witryny internetowe. KP7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Testy pisemne, prezentacja na zajęciach, prace domowe i aktywność na zajęciach. Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności to 20% zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Naumowicz
Prowadzący grup: Adam Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)