Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Formaty serializacji danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-1TXP-22
Kod Erasmus / ISCED: 11.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Formaty serializacji danych
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 2 st. sem. letni Informatyka
2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty specjalnościowe TIiM
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Opis języka XML. Poprawność składniowa i strukturalna. DTD. Języki uzupełniające XML. Schematy XML. Obiektowy model dokumentu XML. Opis języka JSON. Schematy JSON. Opis języków YAML i TOML. Formaty binarne serializacji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 1 / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Zakres wiadomości: znajomość pojęć związanych z programowaniem skryptów do systemów operacyjnych

Metody dydaktyczne: Wykłady, laboratoria polegające na praktycznym wykorzystaniu technologii i narzędzi przedstawionych na wykładzie, oraz zajęcia projektowe wymagające zaprojektowania i implementacji zadania indywidualnie lub do wykonania w małej grupie.

Wykład: 15 Laboratorium: 30

Metody dydaktyczne: wykłady, prezentacje multimedialne, praca indywidualna na zajęciach laboratoryjnych, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15h

- laboratorium 30h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 3h

- laboratorium 12h

Zapoznanie z literaturą: 5h

Przygotowanie do kolokwium: 10h

Przygotowanie do egzaminu: 10h

Czas trwania egzaminu: 2h

Udział w konsultacjach: 13h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60h, 2,4ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 40h, 1,6 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kazienko P., Gwiazda K., XML na poważnie, Helion

McLaughlin B. D., Edelson J., Java i XML, Helion

Thomas D., Fower C. , Hurt A., Programowanie w języku Ruby, Helion

Rekomendacje W3C - XML (XMLID, XMLNS, XML Base, InfoSet, XInclude, XLink)

Rekomendacje W3C - SVG, MathML,

Specyfikacja JSON i JSON Schema

Specyfikacja YAML

Specyfikacja CBOR

Standard IETF - Atom

Literatura uzupełniająca:

Holzner S., XML. Vademecum profesjonalisty, Helion

Arciniegas F., XML Kompendium programisty, Helion

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w ramach realizacji przedmiotu:

Zna metody serializacji danych. KA7_WG10

Zna metody i techniki przetwarzania danych w postaci drzew. KA7_WG10

Ma wiedzę o nowych semistrukturalnych formatach danych. KA7_WK1

Potrafi przetwarzać semistrukturalne. KA7_UW11, KA7_UW15

Potrafi kreatywnie rozwiązuje problemy. KA7_UU2

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Tomaszuk
Prowadzący grup: Łukasz Szeremeta, Dominik Tomaszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)