Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznes plan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-2BPL
Kod Erasmus / ISCED: 11.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biznes plan
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2 rok 2 stopnia sem. letni Informatyka spec. Technologie Internetowe i Mobilne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką sporządzania planów przedsięwzięć gospodarczych. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej.

Skrócony opis:

Student ma za zadanie nauczyć się sporządzać biznes plan i rozumieć jego istotę. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne,ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, rok drugi, semestr czwarty

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 10 godzin, laboratorium 15 godzin

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z elementami dyskusji, na ćwiczeniach studium przypadku, dyskusja, przygotowanie prac w postaci biznes planu według zadanego wzorca, prezentacje własnych pomysłów biznesowych przed grupą

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Wykłady 10

Laboratorium 15

Przygotowanie się do laboratorium 15

Studiowanie literatury 15

Udział w konsultacjach 3

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h, 1.2 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 45h, 1.8 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. K. Opolski, K. Waśniewski, Biznes plan: jak go budować i analizować?. Wydawnictwo CeDeWu 2014.

2. C. Barrow, P. Barrow, R. Brown, Biznesplan w małej firmie. Wydawnictwo Helion 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Skrzypek, Biznes plan: model najlepszych praktyk, Wydawnictwo Poltext, 2012.

2. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Biznesplan w praktyce. Wydawnictwo CeDeWu, 2014.

3. Robert Sasin, Entrepreneurship training, Wydano Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

4. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan? Wydawnictwo CeDeWu, 2007.

Efekty uczenia się:

2BPL_W01- Student zna fundamentalne dylematy przedsięviorców-KA7_WK3

2BPL_K01- Student inicjuje działania niezbędne do podjęcia praktycznej aktywności w tworzeniu pomysłu na biznes i weryfikowaniu tego pomysłu w

postaci biznes planu- KA7_KO1

2BPL_K02- Student rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia ze względu na dynamicznie dokonujące się zmiany w sferze gospodarczej-KA7_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu dopuszczeni zostają studenci którzy zaliczyli laboratorium na ocenę pozytywną.

Egzamin końcowy w formie pisemnej.

Zaliczenie laboratorium jest składową kilku elementów: przygotowania biznes planu według wzorca,prezentacja pomysłu biznesowego przed grupą, aktywność w czasie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)