Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika 3D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-2G3D-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika 3D
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty specjalnościowe GKiM
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Modelowanie i reprezentacja grafiki w przestrzeni 3D. Definiowanie sceny 3D. Przekształcenia geometryczne. Rzutowanie. Reprezentacja obiektów wielokątnych i krzywoliniowych. Modele oświetlenia. Algorytmy

określania widoczności. Bufor głębokości. Listy wyświetlania. Selekcja obiektów. Techniki renderowania. Techniki animacji trójwymiarowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Drugi stopień, semestr: 3

Wykład: 15h, Laboratorium: 30h

Metody dydaktyczne:

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15h

- laboratorium 30h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 10h

- laboratorium 10h

Zapoznanie z literaturą 2h

Przygotowanie do egzaminu 8h

Przygotowanie do kolokwium 10h

Czas trwania egzaminu: 2h

Czas trwania kolokwium: 2h

Udział w konsultacjach: 7h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 58h, 2.4 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 40h, 1.6 ECTS

Literatura:

Jankowski M., Elementy grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 2006.

Foley J.D., van Dam A., Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 1995.

Wright R.S., Lipchak B., OpenGL. Księga eksperta. Helion 2004.

Dokumentacja biblioteki Java 3D: http://java.sun.com/developer/onlineTraining/java3d/

Efekty uczenia się:

Zna techniki modelowania oraz graficznej wizualizacji różnorodnych obiektów geometrycznych w przestrzeni 3D przy wykorzystaniu wybranych bibliotek graficznych. KP7_WG9

Potrafi scharakteryzować podstawowe metody transformacji obiektów 3D.

Potrafi utworzyć scenę 3D w bibliotece DirectX 3D. KP7_UW1, KP7_UW11

Kreatywnie rozwiązuje problemy związane z wizualizacją 3D. KP7_UW11, KP7_UW15, KP7_UO4

Systematycznie uzupełnia swoja wiedzę z zakresu grafiki 3D. KP7_WK1, KP7_UU2, KP7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne w formie testu lub pytań ( zadań otwartych).

Zaliczenie na podstawie wyników kolokwium oraz ocen cząstkowych za programy komputerowe implementujące wybrane algorytmy i zagadnienia z tematyki przedmiotu.

Opóźnienie w dostarczaniu programów to minus 25% procent za każdy tydzień zwłoki (aż do wartości granicznej 25%).

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest także obecność na co najmniej 75 % zajęć.

Uzyskanie przynajmniej 51% maksymalnej liczby wszystkich punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szerszeń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)