Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-2PM2-22
Kod Erasmus / ISCED: 11.305 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska 2
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Pracownia magisterska 1 420-IS2-2PM1

Założenia (opisowo):

Przedmiotem wstępnym jest Pracownia magisterska 1.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dalsze ukierunkowywanie studenta do opracowania i napisania pracy magisterskiej. Tematy zajęć są adekwatne do tematów prac dyplomowych. Treści przedmiotu: opis aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, kontynuacja pracy badawczej i naukowej, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej pracy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, do wyboru

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze; dyscyplina: informatyka

Rok studiów / semestr: 2 / 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Laboratorium: 45

Metody dydaktyczne: Konsultacje, prezentacje

Punkty ECTS: 20

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- laboratorium 45h

Zapoznanie z literaturą: 30h

Zadania projektowe i inne (np. redakcja pracy) realizowane w domu: 275h

Udział w konsultacjach: 75h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 120h, 6 ECTS

o charakterze praktycznym: 320h, 14 ECTS

Literatura:

Adekwatna do tematów prac dyplomowych.

Efekty uczenia się:

Student:

- potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł (literatura, strony internetowe, bazy danych itp.), integrować je oraz dokonywać ich

interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski i formułować oraz wyczerpująco uzasadniać opinie - KA7_UU1;

- potrafi opracować szczegółową dokumentację zadania projektowego lub badawczego, wyników realizacji eksperymentu, potrafi

przygotować opracowanie omawiające te wyniki KA7_UK4;

- potrafi współpracować w zespole realizując wspólne projekty (efekt do uzyskania w przypadku prac dyplomowych będących częścią

większego projektu) KA7_UO2;

- rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z najnowszymi trendami rozwoju technologii informatycznych poprzez czasopisma

naukowe i popularnonaukowe oraz witryny internetowe KA7_KR1.

Sposoby weryfikacji: prezentacja założeń i osiągniętych wyników badawczych pracy dyplomowej, ocena postępów w przygotowaniu pracy

dyplomowej, aktywność na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Przy ocenie bierze się pod uwagę aktywność i postępy studenta przy przygotowywaniu pracy dyplomowej oraz jakość wyników badawczo-naukowych uzyskanych przez studenta.

W razie nauki zdalnej wykorzystanie zalecanej platformy e-learningowej lub systemu USOSmail.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Korniłowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)