Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-2SM2
Kod Erasmus / ISCED: 11.305 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (9999) Obszar nieznany Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 2
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2 rok 2 stopnia sem. letni Informatyka spec. Technologie Internetowe i Mobilne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu:

celem przedmiotu jest przybliżenie studentowi sposobów prezentacji własnych osiągnięć i komunikatywnego przekazywania wiedzy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Treść przedmiotu:

referaty związane z tematyką seminarium, referaty związane z opracowywaną pracą magisterską - przybliżenie wystąpienia przygotowywanego na obronę pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze; dyscyplina: informatyka

Rok studiów / semestr: 2 / 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak.

Seminarium: 30h

Metody dydaktyczne: zajęcia seminaryjne, referaty

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- seminarium 30h

Przygotowanie do zajęć:

- zapoznanie z literaturą: 10h

- sprawozdania, raporty, prezentacje: 15h

Udział w konsultacjach: 20h

Wskaźniki ilościowe:

zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h, 2 ECTS

zajęcia niewymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 25h, 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

adekwatna do prezentowanych tematów.

Efekty uczenia się:

Student

- posługuje się językiem angielskim używając specjalistycznej terminologii informatycznej umożliwiającej wypowiadanie się na tematy

związane z informatyką KA7_UK1; metoda weryfikacji: obserwacja aktywności na zajęciach;

- potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą zadania projektowego, badawczego lub wybranego zagadnienia z zakresu

informatyki; KA7_UK2; metoda weryfikacji: prezentacja;

- posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do korzystania z literatury informatycznej oraz porozumiewania się na tematy związane z informatyką; KA7_UK3; metody weryfikacji: obserwacja aktywności na zajęciach, prezentacja;

- potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł (literatura, strony internetowe, bazy danych itp.), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski; KA7_UU1; metody weryfikacji: obserwacja aktywności na zajęciach, prezentacja;

- rozumie potrzebę samokształcenia; KA7_UU2; metody weryfikacji: obserwacja aktywności na zajęciach, dyskusja;

- potrafi określić kolejność swoich działań; KA7_UU3; metoda weryfikacji: obserwacja aktywności na zajęciach;

- rozumie potrzebę zapoznawania się z najnowszymi trendami rozwoju technologii informatycznych poprzez czasopisma naukowe i

popularnonaukowe oraz witryny internetowe; KA7_KR1; metoda weryfikacji: obserwacja aktywności na zajęciach;

- rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej; KA7_KK1; metody weryfikacji: obserwacja na

zajęciach, prezentacja.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Korniłowicz, Ewa Schmeidel
Prowadzący grup: Artur Korniłowicz, Ewa Schmeidel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gomolińska, Artur Korniłowicz, Eugeniusz Zieniuk
Prowadzący grup: Agnieszka Bołtuć, Anna Gomolińska, Eugeniusz Zieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)