Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-2SM2-22
Kod Erasmus / ISCED: 11.305 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (9999) Obszar nieznany Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 2
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu:

celem przedmiotu jest przybliżenie studentowi sposobów prezentacji własnych osiągnięć i komunikatywnego przekazywania wiedzy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treść przedmiotu:

referaty związane z tematyką seminarium, referaty związane z opracowywaną pracą magisterską - przybliżenie wystąpienia przygotowywanego na obronę pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny.

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze; dyscyplina: informatyka

Rok studiów / semestr: 2 / 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak.

Seminarium: 30h

Metody dydaktyczne: zajęcia seminaryjne, referaty.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- seminarium 30h

Przygotowanie do zajęć:

- zapoznanie z literaturą: 10h

- sprawozdania, raporty, referaty 23h

Udział w konsultacjach: 13h

Wskaźniki ilościowe:

zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 43h, 1,7 ECTS

zajęcia niewymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 33h, 1,3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

adekwatna do prezentowanych tematów.

Literatura uzupełniająca:

adekwatna do prezentowanych tematów.

Efekty uczenia się:

Student

- posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ stosując specjalistyczną terminologię właściwą dla informatyki umożliwiającą wypowiadanie się, w formie pisemnej i ustnej, na tematy ogólne oraz związane z informatyką KP7_UK1;

- potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą zadania projektowego, badawczego lub wybranego zagadnienia z zakresu informatyki, potrafi poprowadzić dyskusję na temat tej prezentacji KP7_UK2;

- posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej oraz porozumiewania się, w tym na tematy zawodowe KP7_UK3;

- potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł (literatura, strony internetowe, bazy danych itp.), integrować je oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski i formułować oraz wyczerpująco uzasadniać opinie KP7_UU1;

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz samokształcenia KP7_UU2;

- starannie określa priorytety i kolejność swoich działań KP7_UU3;

- rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z najnowszymi trendami rozwoju technologii informatycznych poprzez czasopisma naukowe i popularnonaukowe oraz witryny internetowe KP7_KR1;

- rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy poza dziedzinowej KP7_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Ocena oparta o prezentacje, aktywność na zajęciach, obecność.

Metody oceniania:

Obserwacja aktywności, jakości prezentacji i dyskusji tematów prezentacji.

Kryteria oceny:

a) Student musi przygotować trzy prezentacje na zadane pytania.

b) Student powinien brać udział w zajęciach. Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione obecności.

W razie nauki zdalnej zaliczenie na zalecanej platformie e-learningowej lub z wykorzystaniem systemu USOSmail.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gomolińska, Artur Korniłowicz, Eugeniusz Zieniuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)