Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami informatycznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-2ZPI-22
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0600) Information and Communication Technologies (ICTs) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami informatycznymi
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Treści przedmiotu:

Cykl życia, ocena sukcesu i plan projektu. Podział zadań i dobór członków zespołu. Zarządzanie: wymaganiami użytkownika, ryzykiem i budżetem. Budowa harmonogramu. Śledzenie postępów, metoda Earned Value. Dokumentacja. Testowanie. Wdrożenie projektu. Szkolenie użytkowników. Gwarancja i konserwacja.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zarządzaniem projektami informatycznymi.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 2 / 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 15 Projekt: 15

Metody dydaktyczne: Wykład, projekt

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15h

- projekt 15h

Przygotowanie do zajęć:

- projekt 10h

Zapoznanie z literaturą: 10h

Przygotowanie do egzaminu: 10h

Czas trwania egzaminu: 2h

Zadania projektowe realizowane w domu: 30h

Udział w konsultacjach: 11h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 43, 1.7 ECTS

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 60h, 2.3 ECTS

Literatura:

Wróblewski P., Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków. Helion 2005.

Lock D., Podstawy zarządzania projektami. PWE 2009

Wysocki R., Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Helion 2013

Efekty uczenia się:

1. Zna zasady zarządzania zespołem, oceny sukcesu projektu, podziału zadań i doboru członków w zespole informatycznym. KA7_WK2

2. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, zarządzania budżetem, prowadzenia dokumentacji projektu, zarządzania jakością, testowania oprogramowania. KA7_WK2

3. Potrafi ocenić sukces projektu informatycznego i opracować jego plan. KA7_UO1, KA7_UO2, KA7_UO3, KP7_UO4, KP7_UU2, KP7_KR1, KP7_KR2

4. Potrafi dokonać podziału zadań i dobrać członków w zespole informatycznym, zarządzać wymaganiami użytkownika. KA7_UO1, KA7_UO2, KA7_UO3, KP7_UO4, KP7_UU2, KP7_KR1, KP7_KR2

5. Potrafi zarządzać ryzykiem, planować i budować harmonogram zadań, zarządzać budżetem w projekcie informatycznym. KA7_UO1, KA7_UO2, KA7_UO3, KP7_UO4, KP7_UU2, KP7_KR1, KP7_KR2

6. Potrafi prowadzić dokumentację projektową, zarządzać jakością w projekcie informatycznym, testować oprogramowanie. KA7_UO1, KA7_UO2, KA7_UO3, KP7_UO4, KP7_UU2, KP7_KR1, KP7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Zieniuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)