Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Film Workshop

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-ERA-2FWS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Film Workshop
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: Kulturoznawstwo 1 rok sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami warsztatu filmowego. Zakres tematów obejmuje teorię oraz praktykę. Na zaliczenie przedmiotu studenci zobowiązani są wykonać w grupie krótka etiudę filmową.

Skrócony opis:

Profil studiów: Erasmus

Forma studiów: stacjonarne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin laboratorium

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w warsztatach -30 godz.

przygotowanie samodzielnej etiudy filmowej: 90 godzin

konsultacje: 30

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: 60 godzin - 2 pkt ects

o charakterze samodzielnym: 90 godzin - 3 pkt ects

Pełny opis:

Przedmiot zaczyna się od teoretycznego wprowadzenia w podejmowaną tematykę. Najpierw studenci zapoznają się z podstawami pracy z kamerą filmową: przesłona, czas naświetlania, ISO, kompozycja ujęcia, nagrywanie dźwięku. Po zapoznaniu studentów z podstawami następuje praca nad scenariuszem oraz oraz etap produkcji i postprodukcji związanej z tworzeniem samodzielnej etiudy filmowej.

Literatura:

1. Steven Ascher, Edward Pincus, The filmmakers handbook. A comprehensive guide for the digital age

2. Robert Edgar, Basic filmmaking. Directing fiction.

3. Neil Landau, Matthew Frederic, 101 things I learned in a filmschool.

4. Btyan Peterson, Understanding photography

5. Brenda Tharo, Jed Manwaring, Extraordinary everyday photography

Efekty uczenia się:

zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz dostrzega konieczność zarządzania

zasobami własności intelektualnej - K_W13

zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół

badawczych w zakresie różnych dyscyplin nauk humanistycznych - K_W16

potrafi w pogłębiony, uporządkowany sposób wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem

różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.) - K_U01

czyta i interpretuje teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne), umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać

umiejętności badawcze związane z rozwijaniem swoich zdolności i kariery zawodowej - K_U05

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, umie go samodzielnie poszerzać, rozumie potrzebę ustawicznego

dokształcania się i rozwoju zawodowego, potrafi także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - K_K01

efektywnie organizuje pracę własną i pracę zespołową oraz potrafi krytycznie ją ocenić i przemodelować - K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Na końcowe zaliczenie przedmiotu wpływ ma obecność studenta na zajęciach, jego aktywność a także wykonana w grupie etiuda filmowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Adamski
Prowadzący grup: Tomasz Adamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Adamski
Prowadzący grup: Tomasz Adamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Adamski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.