Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-1HSZ
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci winni mieć wiadomości o sztuce europejskiej - jej historii i teorii - na poziomie maturalnym, określonym przez program nauczania w szkole średniej. Ponadto winni znać zagadnienia antropologii sztuki poruszane na wykładach z antropologicznych podstaw kulturoznawstwa.

Skrócony opis:

Celem wykładów jest przedstawienie wybranych problemów sztuki europejskiej od starożytności do nowoczesności. Głównym założeniem wykładów i ćwiczeń jest prezentacja sztuki jako podłoża współczesnych mediów obrazowych - zgodnie z założeniem m.in. Lva Manovicha - w kontekście teorii sztuki i teorii kultury. Dopełnieniem wykładów, które stanowią opowięść o wybranych problemach sztuki europejskiej do XIX wieku, stanowią ćwiczenia poświęcone zasadniczo nowym zjawiskom w sztuce XIX wieku i nurtom awangardowym I połowy XX wieku i ich późniejszym wpływom. Dziedzina sztuki jest tu prezentowana w perspektywie kulturoznawczej – jako świadectwo przeobrażeń kultury i jednocześnie z ukazaniem jej kulturowych funkcji.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, MODUŁ 2 Przedmioty humanistyczne i społeczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – historia sztuki

Rok studiów/semestr: I rok/semestr II (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne: przydatna jest wiedza zdobyta na przedmiotach Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa, mitologie europejskie, historia filozofii.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: wykład z elementami dyskusji z wykorzystaniem prezentacji wizualnych; konsultacje.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 30 godzin;

– udział w ćwiczeniach – 30 godzin;

– przygotowanie do ćwiczeń – 30 godzin;

– przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 33 godziny;

– konsultacje – 2 godziny;

Razem 125 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 85 godziny, co odpowiada 3,4 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 72 godzin, co odpowiada 2,4 punktu ECTS

Literatura:

LITERATURA:

OPRACOWANIA OGÓLNE

- J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 1974.

- E Gombrich, O sztuce, Warszawa, 1997

- Sztuka świata, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989 - 2000, t. 2–-8, 12-13 (tamże literatura)

- Encyklopedia sztuki polskiej, Kraków, 2002

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

-M. L. Bernhard, Sztuka grecka IV wieku p.n.e., Warszawa 1992;

- M. L. Bernhard, Sztuka hellenistyczna, Warszawa 1993;

- Buszyński J., Osęka A., 100 najsłynniejszych obrazów, Warszawa, 1990

- U. Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, WAiF, Warszawa 1976

- U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, przeł. M. Olszewski, M. Zabłocka, Kraków 1994.

- A. Eörsi, Gotyk międzynarodowy, przeł. H. Jędrzejewska, Warszawa 1984.

- Gotyk. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, red. Rolf Toman, Könemann, Königswinter 2000

- W. Juszczak, Postimpresjonisci, Warszawa 1985 lub nast. wydania.

- A. Kisielewski, Sztuka i reklama. Relacje między sztuką i kulturą, Białystok 1999

- A. Kisielewski, Prymitywizm w sztuce awangardy pierwszej połowy XX wieku. Mitologie pierwotnosci, Bialystok 2013.

- P. Meyer, Historia sztuki europejskiej, Warszawa 1973, t. I i II.

- A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1989

- Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500 r., oprac. J.Białostocki, Warszawa, 1978

- Ch. Norberg-Schulz, Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999.

- St. Parnicki-Pudełko, Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1985;

— Pismo Święte: Stary Testament, Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Jozuego, Sędziów 6,1 - 8,35 (historia Gedeona), 13,1 - 16,31 (historia Samsona), I Samuela, 13,1 - 31 - 13 (historia Saula i Dawida), II Samuela 11,1 - 12 ,25 (grzechy Dawida), I Królów 3,1 - 11,43 (historia Salomona), Psalmy, Księga Joba, Pieśń nad Pieśniami, Izajasza;Nowy Testament:

- N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1979

- Piskadlo A., 100 najsłynniejszych budowli, Warszawa, 1979

- M. Poprzęcka, Akademizm, w: Sztuka Świata, tom 8, Warszawa 1994.

- M. Poprzęcka, Manet i impresjoniści, w: Sztuka Świata, tom 8, Warszawa 1994.

- M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980,

- H. Richter, Dadaizm, przeł. J. S. Buras, Warszawa 1983

- M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988

- W. Sauerländer, Rzeźba średniowieczna, przeł. A. Porębska, Warszawa 1978,

- Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa, 2002

- Sztuka romańska. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, red. Rolf Toman, Könemann, Königswinter 2004.

- Sztuka baroku. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, red. Rolf Toman, Könemann, Königswinter 2004.

- Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, oprac. .Białostocki, Warszawa, 1985

- Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, opr. E.Grabska, -M.Poprzęcka, Warszawa, 1989

- A. Turowski, Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910 - 1930, Warszawa 1990;

- G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, Kraków ,1980.

- Z.Waźbiński, Renesansowy akt wenecki, Warszawa, 1967

- T. Wujewski, Symbolika architektury greckiej,, Poznań 1995.

Efekty uczenia się:

1. Studenci zdobywają wiedzę na temat najważniejszych zjawisk europejskiej kultury artystycznej w ujęciu historycznym ( K_W11; K_W15).

2. Studenci potrafią powiązać zjawiska artystyczne z różnymi aspektami kultury w znaczeniu szerokim;- potrafią odróżnić dzieło sztuki od tego, co nim nie jest;- na podstawie cech estetycznych dzieła potrafią powiązać je z konkretną epoką historyczną;- potrafią analizować formalne cechy dzieła sztuki i interpretować jego treść;- potrafią odczytać dzieło sztuki jako charakterystyczny dla danej epoki „tekst kultury” (K_U01;K_U06;K_U08).

3. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowić mają podstawę kompetencji kulturoznawcy jako humanisty (K_K01; K_K03; K_K05; K_K07;K_K09).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest: obecność i udział w zajęciach świadczący o przygotowaniu się do nich, a także - tylko w wypadku zajęć prowadzonych on-line - przygotowanie prezentacji i dwie krótkie prace pisemne. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Egzamin: dwustopniowy - ze znajomości ilustracji i podstawowych terminów z historii sztuki oraz rozmowa na wybrany i samodzielnie opracowany temat dotyczący sztuki europejskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kisielewski
Prowadzący grup: Andrzej Kisielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kisielewski
Prowadzący grup: Andrzej Kisielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

Jan Białostocki, Symbole i obrazy, w: tegoż, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982.

Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 1974 lub wydania późniejsze.

Sztuka świata, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1994 - 97, t. 1 – 8 (UWAGA: na końcu każdego tomu znajduje się szczegółowa literatura dotycząca zagadnień omówionych w danym tomie).

Hugh Honour, John Fleming, Historia sztuki świata, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 2002 (2006).

Sztuka romańska. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, red. Rolf Toman, Könemann, Königswinter 2004.

Gotyk. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, red. Rolf Toman, Könemann, Königswinter 2000.

Sztuka baroku. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, red. Rolf Toman, Könemann, Königswinter 2004

David Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot, Kraków 2005.

Andrzej Kisielewski, Sztuka i reklama. Relacje między sztuką i kulturą, Trans Humana, Białystok 1999.

Andrzej Kisielewski, Prymitywizm w sztuce awangardy pierwszej połowy XX wieku. Mitologie i obrazy pierwotności, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kisielewski
Prowadzący grup: Andrzej Kisielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

Jan Białostocki, Symbole i obrazy, w: tegoż, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982.

Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 1974 lub wydania późniejsze.

Sztuka świata, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1994 - 97, t. 1 – 8 (UWAGA: na końcu każdego tomu znajduje się szczegółowa literatura dotycząca zagadnień omówionych w danym tomie).

Hugh Honour, John Fleming, Historia sztuki świata, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 2002 (2006).

Sztuka romańska. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, red. Rolf Toman, Könemann, Königswinter 2004.

Gotyk. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, red. Rolf Toman, Könemann, Königswinter 2000.

Sztuka baroku. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, red. Rolf Toman, Könemann, Königswinter 2004

David Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot, Kraków 2005.

Andrzej Kisielewski, Sztuka i reklama. Relacje między sztuką i kulturą, Trans Humana, Białystok 1999.

Andrzej Kisielewski, Prymitywizm w sztuce awangardy pierwszej połowy XX wieku. Mitologie i obrazy pierwotności, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)