Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i historia reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-1THR
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i historia reklamy
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z historią reklamy i tym samym kolejno wypracowywanymi strategiami perswazyjnymi. Historia i teoria reklamy jest prezentowana w powiązaniu z wybranymi wątkami historii i teorii kultury, historii i teorii mediów, problematyki kultury popularnej, a także historii sztuki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład jest prezentacją reklamy jako narzędzia wykorzystywanego w ukształtowaniu się kapitalizmu i tym samym kultury konsumeryzmu. Jest to omówienie roli obrazów w nowoczesnej kulturze tworzących komercyjną kulturę wizualną, wykorzystywanych do komunikowania przez przedsiębiorców treści istotnych z ich punktu widzenia przy jednoczesnym uwzględnieniu treści istotnych z punktu widzenia odbiorców. Obrazy komercyjne są tu przede wszystkim prezentowane jako narzędzia stymulowania sfery pragnień odbiorców. Z wykładami są powiązane zajęcia poświęcone komunikacji wizualnej w reklamie i PR.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, przedmiot specjalnościowy M4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk o kulturze, dyscyplina – nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: I rok/semestr III (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): przydatna jest wiedza zdobyta na przedmiotach z zakresu filozofii, antropologicznych podstaw kulturoznawstwa, historii sztuki.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładów.

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji wizualnych, w tym wielu przykładów reklam telewizyjnych, a także internetowych stanowiących materiał analityczny i/lub egzemplifikujący omawiane problemy. Wykład jest połączony z dyskusją. Elementem wykładu są także konsultacje.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 30 godzin;

– przygotowanie do egzaminu – 35 godzin;

– przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 33 godziny;

– konsultacje – 2 godziny;

Razem 125 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 33 godziny, co odpowiada 1,3 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 92 godziny, co odpowiada 3,7 punktu ECTS

Literatura:

- David Ogilvy, Wyznania człowieka reklamy, przeł. Wojciech Madej, WIG-Press, Warszawa 2000

- David Ogilvy, Ogilvy o reklamie, przeł. Agnieszka Rogalińska, Studio Emka, Warszawa 2008.

- Kenneth Roman, Ogilvy. Król Madison Avenue, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010

- Michael R. Solomon, Zachowanie i zwyczaje konsumentów, przeł. Agnieszka Kosoń-Opitek, Bartosz Sałbut, Joanna Sugiero, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2006.

- Krzysztof Albin, Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

- Courtland L. Bovée, William F. Arens, Contemporary Advertising, Irwin, Homewood, Illinois 1989 (lub nast. wydania).

- Claude C. Hopkins, My Life in Adverytising & Scientific Advertising, NTC Business Books, Linoclnwood, Illinois USA 1993.

- Philip Kotler, Marketing, Warszawa 1997 (również następne wydania).

- A. Kisielewski, Głód rzeczy. Retoryka przedmiotów, „Kultura popularna” nr 2, 2002

- A. Kisielewski, Ludzie lubią obrazy... Studia o komercyjnej kulturze wizualnej i sztuce, Białystok 2021.

- N. Klein, No Space. No Choice. No Jobs. No Logo, przeł. H. Pustuła, Wydawnictwo Świat Literacki, Izabelin 2004.

- Vance Packard, The Hidden Persuaders, David McKay, New York 1957.

- lub: Vance Packard, Dla każdego "wizerunek własny"; Komercjalizacja życia w Ameryce; Sprzedaż nieśmiertelności, w: Super-Ameryka. Szkice o kulturze i obyczajach, wyb. Wiesław Górnicki, Jerzy Kossak, przeł. K. Dziewanowski, Warszawa 1970, t. 1 i 2.

- Stéphane Pincas, Marc Loiseau, Historia reklamy, przeł. Wiesław Kroker, Wydawnictwo Taschen, Kolonia 2009.

- Andrew Wernick, Promotional Culture. Advertising, Ideology and Symbolic Expression, SAGE, London-New Delhi, 1992.

- Judith Williamson, Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising, Marion Boyars, London & New York 1998.

Efekty uczenia się:

Absolwenci znają i rozumieją:

Wiedza studentek i studentów (K_W02, K_W03, K_W06, K_W08, KW11, K_W15):

a) znają podstawowe koncepcje teoretyczne i pojęcia z zakresu teorii i historii reklamy i mediów;

b) posiadają wiedzę dotyczącą cech najważniejszych strategii perswazyjnych w reklamie w połączeniu z problematyką kultury popularnej i mediów;

Absolwenci potrafią:

Umiejętności studentek i studentów (K_U01, K_U02, K_U06, K_U11):

a) poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

b) potrafią analizować przekazy reklamowe i swoje analizy łączyć z problematyką teorii kultury;

c) umieją wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę do krytycznej analizy kultury współczesnej.

Absolwenci są gotowi:

Kompetencje społeczne studentek i studentów (K_K01, K_K02, K_K07, K_K08):

a) do poszerzania zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumieją potrzebę dokształcania się;

b) do pracy w zespole i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;

c) do komunikowania się z innymi osobami zajmującymi się badaniem reklamy i kultury popularnej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład połączony z prezentacją slajdów i dyskusją.

Egzamin: test ze znajomości omawianych na wykładach strategii perswazyjnych stosowanych w reklamie, najbardziej znanych kampanii reklamowych, a także znajomości osadzenia reklamy w mechanizmach marketingu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kisielewski
Prowadzący grup: Andrzej Kisielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)