Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja medialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2KME
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja medialna
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami komunikacji z zastosowaniem nowych mediów. Treści przedmiotu prezentowane na wykładach obejmują zagadnienia wpływu technologii na kulturę, przegląd teorii dotyczących mediów i komunikacji ze szczególnym rozróżnieniem starych i nowe mediów, problematykę hybrydyzacji i zaniku gatunków w nowych mediach, problematykę definicji, klasyfikacji, teorii i języka nowych mediów oraz wpływu nowych mediów na współczesną kulturę. Omówione są zjawiska dotyczące współczesnych mediów takie jak konwergencja, remediacja, cyberprzestrzeń, cyberkultura, wirtualność, hipertekstualność, remiks, autoprezentacja w nowych mediach, a także społeczno-komunikacyjne aspekty nowych mediów.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - Przedmiot obowiązkowy, MODUŁ 4 Przedmioty specjalnościowe – Media i komunikowanie

Dziedzina i dyscyplina studiów - Dziedzina nauk humanistycznych, kulturoznawstwo

Rok studiów /semestr Rok 2 semestr 4

Wymagania wstępne - brak

Punkty ECTS - 3

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy zajęć: wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz.

Bilans nakładu pracy studenta:

- uczestnictwo w wykładach – 15 godz.

- uczestnictwo i aktywność na ćwiczeniach – 15 godz.

- przygotowanie literatury do zajęć, esejów i prezentacji – 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

- konsultacje – 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin/Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 47,5 godz./1,9 ECTS

- o charakterze praktycznym - 47,5 godz./1,9 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bolter, J. D., Grusin R., Remediation: Understanding New Media, MIT Press, Cambridge 2000

2. Citko K., Morozewicz M. (red.), Autobiografizm w kulturze współczesnej, Trans Humana, Białystok 2012

3. Filiciak M., Ptaszek G., Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

4. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

5. Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005

6. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006

7. Lessig L., Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, WAiP, Warszawa 2009

8. Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010

9. Manovich L., Język nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006

10. McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004

11. McQuail D., Teoria komunikowania masowego, przeł. Marta Bucholc, Alina Szulżycka, PWN, 2008.

12. van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, przeł. Jacek Konieczny, PWN, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Jakubowicz K., Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.

2. Niezgoda M., Świątkiewicz-Mośny M., Wagner A. (red)., com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2010

3. Levy P., Drugi potop, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005

4. Williams R., Efekty technologii i jej wykorzystanie [w:] Andrzej Gwóźdź. [red.] Pejzaże audiowizualne. Telewizja-Wideo-Komputer, Universitas, Kraków 1997, s. 45-61.

Źródła internetowe:

1. Remiks. Teorie i Praktyki (red. Michał Gulik, Paulina Kaucz i Leszek Onak), Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba, Kraków 2011, http://issuu.com/rozdzielczosc-chleba/docs/remiks_teorie_i_praktyki

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie:

1. główne kierunki w obrębie nauk o kulturze i religii:

- antropologia kultury

- teoria kultury i teoria poszczególnych dyscyplin sztuki

- historia kultury i historia poszczególnych dyscyplin sztuki

- nauka o języku i literaturze

- nauki o komunikacji społecznej i mediach

- religioznawstwo

2. zna i rozumie główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze

3. zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

KA6_WG4, KA6_WK2, KA6_WK4

Umiejętności:

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. czyta i interpretuje teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne)

3. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych

KA6_UW1, KA6_UU2, KA6_UW6

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do:

1. organizowania pracy własnej i pracy zespołowej, ma kompetencje do pracy w zespole na sposób przedsiębiorczy

2. przestrzegania zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za przekazywaną różnymi kanałami i w różnych formach wiedzę

3. krytycznego uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów w oparciu o znajomość aktualnych wydarzeń kulturalnych i nowych zjawisk w sztuce

KA6_KO2, KA6_KR2, KA6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja:

Metody nauczania: wykład, prezentacje, referaty, dyskusja na zajęciach na temat zadanej literatury

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, dyskusji na temat treści przedmiotu, wykonanych analiz i zadań, egzamin testowy z tematyki wykładów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Lipiński
Prowadzący grup: Kamil Lipiński, Karol Więch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)