Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Reklama i public relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2RPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reklama i public relations
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać opanowaną podstawową wiedzę teoretyczną na temat podstaw marketingu, w tym: reklamy i public relations. W szczególności wskazana jest opanowana wiedza w zakresie: celowości działań reklamowych, komunikatu PR, kreowania wizerunku i marki, grup docelowych publiczności oraz rodzaju, specyfiki i wyboru mediów pod kątem akcji reklamowych i PR. Niezbędne jest również opanowanie podstawowej wiedzy na temat komunikacji społecznej oraz języka stosowanego w mediach.Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest utrwalenie i pogłębienie wiedzy w dziedzinach komunikacji społecznej, w szczególności w zakresie reklamy i public relations. Treść przedmiotu obejmuje dziedziny, które mogą zostać wykorzystane podczas analizowania, prowadzenia i monitorowania realnych działań w zakresie reklamy i public relations.

Pełny opis:

1.profil studiów: ogólnoakademicki

2.forma studiów: stacjonarne

3.rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 4

4.Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk o poznaniu i komunikacji społecznej

5.rok / semestr studiów: II r. I st, semestr 4

6.wymagania wstępne: Podstawy marketingu, Podstawy reklamy i public relations

7.liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h ćwiczeń +15 h wykładów

8.metody dydaktyczne: wykład, dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, prezentacja i analizy przypadków, prezentacje tematyczne studentów.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykład 15 godz.

- ćwiczenia 15 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń - 5 godz.

- studiowanie literatury - 5 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 8 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 33; punkty ECTS 1,32

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 7; punkty ECTS 0,28

Literatura:

Literatura podstawowa

• Olędzki J. (red.), Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2010

• Budzyński W., Public relations, strategia i nowe kierunki kształtowania wizerunku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008

• Rozwadowska B., Public relations Teoria Praktyka Perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009

• Murdoch. A., Język public relations. Jak promować firmę, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000

• Adamczyk G., Reklama, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2010

• Kall J., Reklama, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2013

• Benedikt A., Komunikacja wizerunkowa w reklamie, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2015

Literatura uzupełniająca

• Olędzki J., Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2011

• Budzyński W Public relations Strategia i nowe techniki kształtowania wizerunku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008

• Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (red.), Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012

• Szyfter J.P., Public relations w Internecie, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2005

• Nowacki R., Reklama, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

KA6_WK2 Student zna i rozumie główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze

KA6_WK4 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

KA6_UW3 Student posiada umiejętność sformułowania problemu badawczego w zakresie reklamy i public relations, przeprowadzenia analizy marketingowej

KA6_UK4 Student nabywa umiejętności dotyczące wystąpień publicznych na forum grupy, wykorzystując formę prezentacji multimedialnej

KA6_UK2 Student jest w stanie formułować opinie krytyczne w zakresie reklamy i public relations, na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia, które stanowią kreatywne rozwiązanie zdiagnozowanych problemów badawczych

KA6_KK3 Student jest gotów do krytycznego uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów

w oparciu o znajomość aktualnych wydarzeń i zjawisk społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny w formie opisowej z udzieleniem odpowiedzi na trzy wybrane pytania z zakresu obejmującego całość materiału przedmiotu. Egzamin jest zdany pod warunkiem uzyskania min. 51% punktów w skali oceny 0-100%.

Ćwiczenia - 40% oceny stanowi aktywność i zaangażowanie podczas ćwiczeń. 60% ogólnej noty jest wynikiem oceny zrealizowanych i zaprezentowanych prac grupowych.

Nieobecności na ćwiczeniach: - dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach (w przypadku 30h ćwiczeń lub jedna w przypadku 15 h ćwiczeń);

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1.profil studiów: ogólnoakademicki

2.forma studiów: stacjonarne

3.rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 4

4.Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk o poznaniu i komunikacji społecznej

5.rok / semestr studiów: II r. I st, semestr 4

6.wymagania wstępne: Podstawy marketingu, Podstawy reklamy i public relations

7.liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h ćwiczeń +15 h wykładów

8.metody dydaktyczne: wykład, dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, prezentacja i analizy przypadków, prezentacje tematyczne studentów.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykład 15 godz.

- ćwiczenia 15 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń - 5 godz.

- studiowanie literatury - 5 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 8 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 33; punkty ECTS 1,32

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 7; punkty ECTS 0,28

Literatura:

Literatura podstawowa

• Olędzki J. (red.), Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2010

• Budzyński W., Public relations, strategia i nowe kierunki kształtowania wizerunku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008

• Rozwadowska B., Public relations Teoria Praktyka Perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009

• Murdoch. A., Język public relations. Jak promować firmę, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000

• Adamczyk G., Reklama, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2010

• Kall J., Reklama, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2013

• Benedikt A., Komunikacja wizerunkowa w reklamie, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2015

Literatura uzupełniająca

• Olędzki J., Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2011

• Budzyński W Public relations Strategia i nowe techniki kształtowania wizerunku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008

• Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (red.), Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012

• Szyfter J.P., Public relations w Internecie, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2005

• Nowacki R., Reklama, Wydawnictwo Difin, Wa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1.profil studiów: ogólnoakademicki

2.forma studiów: stacjonarne

3.rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 4

4.Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk o poznaniu i komunikacji społecznej

5.rok / semestr studiów: II r. I st, semestr 4

6.wymagania wstępne: Podstawy marketingu, Podstawy reklamy i public relations

7.liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h ćwiczeń +15 h wykładów

8.metody dydaktyczne: wykład, dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, prezentacja i analizy przypadków, prezentacje tematyczne studentów.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykład 15 godz.

- ćwiczenia 15 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń - 5 godz.

- studiowanie literatury - 5 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 8 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 33; punkty ECTS 1,32

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 7; punkty ECTS 0,28

Literatura:

Literatura podstawowa

• Olędzki J. (red.), Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2010

• Budzyński W., Public relations, strategia i nowe kierunki kształtowania wizerunku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008

• Rozwadowska B., Public relations Teoria Praktyka Perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009

• Murdoch. A., Język public relations. Jak promować firmę, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000

• Adamczyk G., Reklama, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2010

• Kall J., Reklama, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2013

• Benedikt A., Komunikacja wizerunkowa w reklamie, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2015

Literatura uzupełniająca

• Olędzki J., Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2011

• Budzyński W Public relations Strategia i nowe techniki kształtowania wizerunku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008

• Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (red.), Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012

• Szyfter J.P., Public relations w Internecie, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2005

• Nowacki R., Reklama, Wydawnictwo Difin, Wa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.