Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium warsztatowe - reklama

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2SWR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium warsztatowe - reklama
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedza w zakresie marketingu, w szczególności w zakresie działań promocyjnych

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne poznanie metod projektowych i źródeł inspiracji w procesie tworzenia produktu i przekazu reklamowego.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł 4

Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - kulturoznawstwo

II rok studiów pierwszego stopnia/ semestr III

Wymagania wstępne: Teoria i historia reklamy, Komunikacja kulturowa

30 godzin laboratorium

Metody dydaktyczne: Warsztaty grupowe, projekty

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta :

- laboratorium 30 godz.

- realizacja własnych projektów ćwiczeniowych - 18 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 32; punkty ECTS 1,28

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 48; punkty ECTS 1,92

Literatura:

Podstawowa:

Frutiger A., Człowiek i jego znaki, wydawca: d2d.pl, wydanie 3 poprawione, Kraków 2010

Evamy M.: Logo. Przewodnik dla projektantów, PWN, Warszawa 2008.

Healey M.: Czym jest branding, ABE, Warszawa 2008.

Quentin Newark: Design i grafika dzisiaj, Warszawa 2006.

Uzupełniająca:

Fiell Ch. i P. : Projektowanie graficzne w XXI wieku. Taschen, 2005

Sullivan J.: Brochures: Making a strong impression. 85 Strategies for Message-Driven Design. Rockport, 2007

Dębowski P,, Jacek Mrowczyk: Widzieć/Wiedzieć.

Karakter, Kraków, 2011

Dalquie C.: Young European graphic designers. Daab, 2007

Fiell Ch. i P.: Graphic design for the 21 st century. Taschen, 2003

Kurs tworzenia storyboardów. Giuseppe Cristiano,Wydawnictwo A.B.E, Warszawa 2008.

Obrazy I Rzeczy /Film między mediami, Andrzej Gwóźdź, Uniwersitas 2007

Efekty uczenia się:

2SWR_W1 Ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie nauk o kulturze, w szczególności w dziedzinie reklamy KA6_WG4

2SWR_U1 Posiada podstawowe umiejętności związane z formułowaniem i analizą problemów badawczych w dziedzinie reklamy, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy KA6_UW3

2SWR_U2 Potrafi rozpoznać różne wytwory w dziedzinie reklamy oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod KA6_UW4

2SWR_U3 Posiada umiejętność stworzenia i prezentacji prostych opracowań reklamowych oraz wytworów własnej pracy w różnych formach i różnych mediach KA6_UW5

2SWR_U4 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych KA6_UW6

2SWR_U5 Na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje diagnozy i rozwiązania w zakresie reklamy KA6_UU3

Metody i kryteria oceniania:

Łączna ocena ze zrealizowanych ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz aktywności podczas zajęć

Nieobecności na ćwiczeniach: - dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.