Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty: dziennikarskie, teatralne, filmowe, fotograficzne, etnograficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2WAR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty: dziennikarskie, teatralne, filmowe, fotograficzne, etnograficzne
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W trakcie warsztatów student zostaje zapoznany z praktycznym aspektami pracy takich zawodów jak: etnograf, fotograf, reżyser filmowy. Efektem końcowym jest przygotowanie pracy/projektu w oparciu o zgromadzoną literaturę przedmiotu, wyniki badań terenowych oraz ćwiczenia praktyczne.

Skrócony opis:

Student w trakcie warsztatów po zapoznaniu się z teorią ma szanse by wykorzystać ją w praktyce w trakcie badań etnograficznych, fotografii bądź sztuki filmowej.

Pełny opis:

1. Profil studiów: ogólnoakademicki

2. Forma studiów: stacjonarne

3. Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 3

4. dziedzina: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina nauki: kulturoznawstwo

5. Rok studiów/ semestr: II rok I stopnia, IV semestr

6. Wymagania wstępne: Elementarne wiadomości z zakresu wiedzy o kulturze

7. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. laboratorium

8. Metody dydaktyczne: Wykład informacyjny, badania terenowe (indywidualne i grupowe pod kierunkiem opiekuna naukowego i samodzielne), analiza i opracowywanie źródeł, ćwiczenia praktyczne, drama.

9. Punkty ECTS 2

10. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w warsztatach – 30 godzin;

– przygotowanie pracy (analiza i opracowanie zebranego materiału popartego literaturą przedmiotu)/ przygotowanie do kolokwium – 25 godzin;

– konsultacje – 5 godzin;

Razem 60 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 godziny - 1,4 punkt ECTS

– o charakterze samodzielnym – 30 godzin - 1,2 punktu ECTS

Literatura:

WARSZTATY FILMOWE:

T. Kingdon, Sztuka reżyserii filmowej

B. Brown, Światło w filmie

W. Murch, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego J. Monaco, How to read a film

R. Brzozowski, Ambrotypia. Proces magiczny, Gdynia 2015

J. Hacking, Historia Fotografii, Warszawa 2020

M. Szwaczko, Mokry kolodion. Proces magiczny w praktyce, Lublin 2021

M. Szyryk, Dotykając kolodionu, Łódź 2015

http://klasycznetechnikifotograficzne.blogspot.com/p/cyjanotypia.html

https://gabinet.art/solarigrafia/

https://fotoblogia.pl/15214,jak-zrobic-wlasny-wywolywacz-caffenol-i-utrwalacz-domowym-sposobem

Barley N. 1997. Niewinny antropolog. [fragmenty]

Charyton M. A. 2011. Współczesna medycyna ludowa na Podlasiu – oczyma szeptuch, w:

E. Anczyk (red.), Szkice z nauk o zdrowiu, t. 3, A. Anczyk (red.), Medicina magica. Oblicza medycyny niekonwencjonalnej, Sosnowiec, s. 57-84.

Charyton M. A. 2010. Oblicza „chorób ludowych” w kulturze podlaskich Białorusinów,

w: J. Jurkiewicz (red.), Białorusini – historia i kultura. Sesja naukowa. Szreniawa, 25-26 czerwca 2010, Szreniawa, s. 61-74.

Charyton M. A. 2010. Szeptuchy – tradycja żywa. Współcześni uzdrowiciele ludowi na Podlasiu, w: D. Penkala-Gawęcka (red.), Nie czas chorować? Zdrowie, choroba

i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, Poznań, s. 119-140.

Czyżewski K. (red.) 2008. Warto zapytać o kulturę, t. 3. Obcy, inny, swój, Białystok – Sejny. [fragmenty]

Grębecka Z. 2006. Słowo magiczne poddane technologii, Kraków. [fragmenty]

Kauffman J.-C. 2010, Wywiad rozumiejący. [fragmenty]

Lubańska M., Ładykowska A. 2013. Prawosławie – „chrześcijaństwo peryferyjne”? O teologicznych uwikłaniach teorii antropologicznej i stronniczości perspektyw poznawczych antropologii chrześcijaństwa, „Lud” 97, s. 195-219, dostęp: https://apcz.umk.pl/LUD/article/view/lud97.2013.00/14546

Stomma L. 2000. Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Gdańsk. [fragmenty]

Sadanowicz E. 2018. Szeptuchy jako specyficzne zjawisko znachorskie pogranicza na Podlasiu, „Pogranicze. Studia społeczne” t. 32, s. 190-207, dostęp: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11320_7484

Sadanowicz E. 2020. Prawosławne praktyki religijne na Podlasiu, s. 271-286, dostęp:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9658/1/E_Sadanowicz_Prawoslawne_praktyki_religijne_na_Podlasiu.pdf

Efekty uczenia się:

zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz dostrzega konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej - K_W13

zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie różnych dyscyplin nauk humanistycznych - K_W16

potrafi w pogłębiony, uporządkowany sposób wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.) - K_U01

czyta i interpretuje teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne), umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze związane z rozwijaniem swoich zdolności i kariery zawodowej - K_U05

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, umie go samodzielnie poszerzać, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, potrafi także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - K_K01

efektywnie organizuje pracę własną i pracę zespołową oraz potrafi krytycznie ją ocenić i przemodelować - K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Samodzielne (bądź w grupie) wykonanie projektu wypracowanego w trakcie zajęć. W zależności od warsztatu może mieć on charakter etnograficzny, filmowy bądź fotograficzny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Adamski, Irena Matus, Kamil Śleszyński
Prowadzący grup: Tomasz Adamski, Irena Matus, Kamil Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Adamski, Małgorzata Charyton, Kamil Śleszyński
Prowadzący grup: Tomasz Adamski, Małgorzata Charyton, Kamil Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student w trakcie warsztatów po zapoznaniu się z teorią ma szanse by wykorzystać ją w praktyce w trakcie badań etnograficznych, fotografii bądź sztuki filmowej.

Pełny opis:

1. Profil studiów: ogólnoakademicki

2. Forma studiów: stacjonarne

3. Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 3

4. dziedzina: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina nauki: kulturoznawstwo

5. Rok studiów/ semestr: II rok I stopnia, IV semestr

6. Wymagania wstępne: Elementarne wiadomości z zakresu wiedzy o kulturze

7. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. laboratorium

8. Metody dydaktyczne: Wykład informacyjny, badania terenowe (indywidualne i grupowe pod kierunkiem opiekuna naukowego i samodzielne), analiza i opracowywanie źródeł, ćwiczenia praktyczne, drama.

9. Punkty ECTS 2

10. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w warsztatach – 30 godzin;

– przygotowanie pracy (analiza i opracowanie zebranego materiału popartego literaturą przedmiotu)/ przygotowanie do kolokwium – 25 godzin;

– konsultacje – 5 godzin;

Razem 60 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 godziny - 1,4 punkt ECTS

– o charakterze samodzielnym – 30 godzin - 1,2 punktu ECTS

Literatura:

WARSZTATY FILMOWE:

T. Kingdon, Sztuka reżyserii filmowej

B. Brown, Światło w filmie

W. Murch, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego J. Monaco, How to read a film

R. Brzozowski, Ambrotypia. Proces magiczny, Gdynia 2015

J. Hacking, Historia Fotografii, Warszawa 2020

M. Szwaczko, Mokry kolodion. Proces magiczny w praktyce, Lublin 2021

M. Szyryk, Dotykając kolodionu, Łódź 2015

http://klasycznetechnikifotograficzne.blogspot.com/p/cyjanotypia.html

https://gabinet.art/solarigrafia/

https://fotoblogia.pl/15214,jak-zrobic-wlasny-wywolywacz-caffenol-i-utrwalacz-domowym-sposobem

Barley N. 1997. Niewinny antropolog. [fragmenty]

Charyton M. A. 2011. Współczesna medycyna ludowa na Podlasiu – oczyma szeptuch, w:

E. Anczyk (red.), Szkice z nauk o zdrowiu, t. 3, A. Anczyk (red.), Medicina magica. Oblicza medycyny niekonwencjonalnej, Sosnowiec, s. 57-84.

Charyton M. A. 2010. Oblicza „chorób ludowych” w kulturze podlaskich Białorusinów,

w: J. Jurkiewicz (red.), Białorusini – historia i kultura. Sesja naukowa. Szreniawa, 25-26 czerwca 2010, Szreniawa, s. 61-74.

Charyton M. A. 2010. Szeptuchy – tradycja żywa. Współcześni uzdrowiciele ludowi na Podlasiu, w: D. Penkala-Gawęcka (red.), Nie czas chorować? Zdrowie, choroba

i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, Poznań, s. 119-140.

Czyżewski K. (red.) 2008. Warto zapytać o kulturę, t. 3. Obcy, inny, swój, Białystok – Sejny. [fragmenty]

Grębecka Z. 2006. Słowo magiczne poddane technologii, Kraków. [fragmenty]

Kauffman J.-C. 2010, Wywiad rozumiejący. [fragmenty]

Lubańska M., Ładykowska A. 2013. Prawosławie – „chrześcijaństwo peryferyjne”? O teologicznych uwikłaniach teorii antropologicznej i stronniczości perspektyw poznawczych antropologii chrześcijaństwa, „Lud” 97, s. 195-219, dostęp: https://apcz.umk.pl/LUD/article/view/lud97.2013.00/14546

Stomma L. 2000. Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Gdańsk. [fragmenty]

Sadanowicz E. 2018. Szeptuchy jako specyficzne zjawisko znachorskie pogranicza na Podlasiu, „Pogranicze. Studia społeczne” t. 32, s. 190-207, dostęp: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11320_7484

Sadanowicz E. 2020. Prawosławne praktyki religijne na Podlasiu, s. 271-286, dostęp:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9658/1/E_Sadanowicz_Prawoslawne_praktyki_religijne_na_Podlasiu.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Adamski, Małgorzata Charyton, Kamil Śleszyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student w trakcie warsztatów po zapoznaniu się z teorią ma szanse by wykorzystać ją w praktyce w trakcie badań etnograficznych, fotografii bądź sztuki filmowej.

Pełny opis:

1. Profil studiów: ogólnoakademicki

2. Forma studiów: stacjonarne

3. Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 3

4. dziedzina: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina nauki: kulturoznawstwo

5. Rok studiów/ semestr: II rok I stopnia, IV semestr

6. Wymagania wstępne: Elementarne wiadomości z zakresu wiedzy o kulturze

7. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. laboratorium

8. Metody dydaktyczne: Wykład informacyjny, badania terenowe (indywidualne i grupowe pod kierunkiem opiekuna naukowego i samodzielne), analiza i opracowywanie źródeł, ćwiczenia praktyczne, drama.

9. Punkty ECTS 2

10. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w warsztatach – 30 godzin;

– przygotowanie pracy (analiza i opracowanie zebranego materiału popartego literaturą przedmiotu)/ przygotowanie do kolokwium – 25 godzin;

– konsultacje – 5 godzin;

Razem 60 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 godziny - 1,4 punkt ECTS

– o charakterze samodzielnym – 30 godzin - 1,2 punktu ECTS

Literatura:

WARSZTATY FILMOWE:

T. Kingdon, Sztuka reżyserii filmowej

B. Brown, Światło w filmie

W. Murch, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego J. Monaco, How to read a film

R. Brzozowski, Ambrotypia. Proces magiczny, Gdynia 2015

J. Hacking, Historia Fotografii, Warszawa 2020

M. Szwaczko, Mokry kolodion. Proces magiczny w praktyce, Lublin 2021

M. Szyryk, Dotykając kolodionu, Łódź 2015

http://klasycznetechnikifotograficzne.blogspot.com/p/cyjanotypia.html

https://gabinet.art/solarigrafia/

https://fotoblogia.pl/15214,jak-zrobic-wlasny-wywolywacz-caffenol-i-utrwalacz-domowym-sposobem

Barley N. 1997. Niewinny antropolog. [fragmenty]

Charyton M. A. 2011. Współczesna medycyna ludowa na Podlasiu – oczyma szeptuch, w:

E. Anczyk (red.), Szkice z nauk o zdrowiu, t. 3, A. Anczyk (red.), Medicina magica. Oblicza medycyny niekonwencjonalnej, Sosnowiec, s. 57-84.

Charyton M. A. 2010. Oblicza „chorób ludowych” w kulturze podlaskich Białorusinów,

w: J. Jurkiewicz (red.), Białorusini – historia i kultura. Sesja naukowa. Szreniawa, 25-26 czerwca 2010, Szreniawa, s. 61-74.

Charyton M. A. 2010. Szeptuchy – tradycja żywa. Współcześni uzdrowiciele ludowi na Podlasiu, w: D. Penkala-Gawęcka (red.), Nie czas chorować? Zdrowie, choroba

i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, Poznań, s. 119-140.

Czyżewski K. (red.) 2008. Warto zapytać o kulturę, t. 3. Obcy, inny, swój, Białystok – Sejny. [fragmenty]

Grębecka Z. 2006. Słowo magiczne poddane technologii, Kraków. [fragmenty]

Kauffman J.-C. 2010, Wywiad rozumiejący. [fragmenty]

Lubańska M., Ładykowska A. 2013. Prawosławie – „chrześcijaństwo peryferyjne”? O teologicznych uwikłaniach teorii antropologicznej i stronniczości perspektyw poznawczych antropologii chrześcijaństwa, „Lud” 97, s. 195-219, dostęp: https://apcz.umk.pl/LUD/article/view/lud97.2013.00/14546

Stomma L. 2000. Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Gdańsk. [fragmenty]

Sadanowicz E. 2018. Szeptuchy jako specyficzne zjawisko znachorskie pogranicza na Podlasiu, „Pogranicze. Studia społeczne” t. 32, s. 190-207, dostęp: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11320_7484

Sadanowicz E. 2020. Prawosławne praktyki religijne na Podlasiu, s. 271-286, dostęp:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9658/1/E_Sadanowicz_Prawoslawne_praktyki_religijne_na_Podlasiu.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.