Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chrześcijaństwo wobec wyzwań współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-3KON27
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chrześcijaństwo wobec wyzwań współczesności
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Kulturoznawstwo 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę życia człowieka we współczesnym zmodernizowanym i zsekularyzowanym społeczeństwie oraz przedstawienie chrześcijańskiego postrzegania i rozwiązywania problemów współczesności ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska chrześcijaństwa wschodniego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. profil studiów: ogólnoakademicki

2. forma studiów: stacjonarne

3. rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy/fakultatywny

4. dziedzina nauki: nauki humanistyczne; ; dyscyplina: nauki o kulturze i religii

5. III rok studiów stacjonarnych I stopnia, semestr 1

6. wymagania wstępne: brak

7. liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin konwersatorium

8. metody dydaktyczne: elementy wykładu informacyjnego, dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, prezentacje tematyczne

studentów

9. Punkty ECTS: 3

10. Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

- udział w zajęciach konwersatoryjnych - 15 x 2=30 h

- przygotowanie do zajęć - 40 h

- przygotowanie prezentacji tematycznej 10 h

- konsultacje - 5 h

Razem 85 h = 3 punktów ECTS

11. Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związane z zajęciami:

- wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 h (1,3 ECTS)

- praca samodzielna: 50 h (1,7 ECTS)

Literatura:

- Breck John, The Sacred Gift of Life. Orthodoxy and Bioethics, SVS Press, New York 1998

- Clemént Olivier, Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I, tłum. J. Dembska, M. Żurowska, Warszawa 1998.

- Harakas Stanley, Contemporary Moral Issues Facing the Orthodox Christian, Minneapolis 1982

- Laroche M. P., Mały Kościół. Mistyczna przygoda małżeństwa, Poznań 1989, Hajnówka 2006.

- Living Orthodoxy in the Modern World, red. A. Walker, C. Carras, New York 2000.

- Meyendorff John, Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie, tłum. K. Leśniewski, Lublin 1995.

- Prawosławie. Światło ze Wschodu, red. K. Leśniewski, Lublin 2009.

- Vasiliadis N.P., Misterium śmierci, Białystok 2005.

- Ware Kallistos, „Pójdź radośnie”: Misterium śmierci i zmartwychwstania, Białystok 2002.

- Wielki post i konsumpcyjne społeczeństwo, Białystok 2000, 2010.

- Życie, choroba, śmierć, red. A. Radziukiewicz, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

Student zna współczesne kulturowe, polityczne, biomedyczne, ekologiczne,

ekonomiczne i religijne problemy i wyzwania, z którymi zmagają się współczesne społeczeństwa

Student zna chrześcijańską analizę złożonych wyzwań współczesności i chrześcijańskie metody ich rozwiązywania

2. Umiejętności:

− student potrafi wskazać i właściwie interpretować regionalne, krajowe oraz globalne problemy i wyzwania w polityce, nauce, kulturze, środowisku naturalnym, życiu społecznym i gospodarce;

− student potrafi poprawnie oceniać oraz komentować współczesne odkrycia, zjawiska i procesy w różnych sferach życia społeczeństwa

−student potrafi dokonać moralnej oceny współczesnych wyzwań z zakresu polityki, nauki, ekonomii, kultury, środowiska naturalnego

3. Kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie formułować opinie na temat podstawowych zagadnień ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturowych, ekologicznych i prawnych

- student potrafi pogłębiać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji chrześcijańskiej na Podlasiu, w Polsce, w Europie.

KA6_WG1

KA6_WK1

KA6_WK2

KA6_UW4

KA6_UW6

KA6_UK3

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie konwersatorium na ocenę na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowanej i wygłoszonej prezentacji

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze bez obowiązku zaliczania, trzy nieobecności nieusprawiedliwione dają podstawy do niezaliczenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)