Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-1FLK
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia kultury
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe pojęcia z zakresu humanistyki, a także koncepcje z zakresu historii myśli filozoficznej; wymagana jest również ogólna znajomość teoretycznych refleksji nad kulturą.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia z filozofii kultury mają na celu uświadomienie złożoności zjawisk kulturowych w świecie przyspieszonych przemian cywilizacyjnych. Powyższe zmiany dotyczą głównie przeobrażeń wartościowania, detradycjonalizacji, narodzin "tradycji wynalezionej", kompresji czasoprzestrzennej w badaniach kulturoznawczych. Celem przedmiotu jest próba dookreślenia możliwej hybrydyzacji, kreolizacji, dekonstrukcji kultury współczesnej biorąc pod uwagę odrębność między Wschodem a Zachodem. .

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 2

Nauki humanistyczne, filozofia.

Rok I/ sem. I, st. drugiego stopnia.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć humanistycznych, podstawowe koncepcje filozoficzne, ogólna znajomość historii kultury.

Liczba godzin: 15 h wykładów, 15 h ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Dyskursywna prezentacja poglądów z zakresu filozofii kultury; metoda syntez i asocjacji. Konsultacje. Zaliczenie zajęć – rozmowa egzaminacyjna . Warunek przystąpienia do egzaminu – obecności (dopuszczalna jedna nieobecność).

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach/wykładach.

Formach i in.) 15h+15 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egz./zaliczeniu 45h+5 h

Przygotowanie do ćwiczeń 75h

Wystąpienie z przygotowanym referatem 20h

Napisanie eseju interpretacyjnego 15h

Razem: 200 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40h - 1,6 pkt.

o charakterze praktycznym 160h - 6,0 pkt.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Campbell, Potęga mitu, Kraków 2013.

E. Cassirer, Esej o człowieku, Warszawa 1971.

E. Cassirer, Mit państwa, Warszawa 2006.

Co to jest filozofia kultury, red. Z. Rosińska, J. Michalik, Warszawa 2006.

R. Deliege, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, Warszawa 2001.

R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009.

M. Scheler, Resentyment a moralność, Warszawa 1997.

A. Sobolewska, Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery?, Warszawa 2009.

W. Dilthey: Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych. Tłumacz. Elżbieta Paczkowska-Łagowska Gdańsk, 2004

W. Windelband: Historia a nauki przyrodnicze. Tłumacz Jan Miziński. w: Poznanie: antologia tekstów filozoficznych . Red. Z. Cackowski, M. Hetmański Warszawa 1992

F. Znaniecki, Metoda Socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków 2011.

W. J. Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2008.

B. Skarga, Tercet metafizyczny, Kraków 2009.

S. Zizek, O wierze, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza (absolwent zna i rozumie) KP7_WG1, KP&_WG3, KP7_WG5

1 . podstawowe pojęcia z zakresu refleksji o kulturze

2. podstawowe rozróżnienia między naturalizmem a antynaturalizmem

3. historyczne uwikłania filozofii w kulturze, zwłaszcza jej hermeneutyczne aspekty

4. historyczne aspekty "odniesienia do wartości" jako elementu nauk o kulturze

5. różnice między uniwersalizmem filozofii a partykularyzmem

Umiejętności (absolwent potrafi…) KP7__UK1, KP7_UK3,KP7_UK5

1. zastosować wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk kulturowych

2.dostrzegać elementy konstytutywne i przygodne badanych problemów

3. uchwycić podobieństwo hermeneutyczne różnych rodzajów aktywności poznawczej

4.wskazać na kontynuacje i odmienności intelektualne na przykładzie doktryn filozoficznych o kulturze

Kompetencje społeczne i personalne (absolwent…) KP7_KK2, KP7 _KK3, KP7_K05, KP7_K07

1 . jest gotów do systemowego rozumienia poszczególnych prądów intelektualnych funkcjonujących w społeczeństwie

1. akceptuje pluralizm w intelektualnej historii ludzkości

2.rozumie punkt widzenia własnej świadomej intelektualnej

3. rozumie aksjologiczny kontekst działalności naukowej

4. umie krytycznie ocenić siebie i jest otwarty na inne światopoglądy

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja:

Metoda: ocena aktywności i eseju zaliczeniowego na zajęciach, ocena pracy egzaminacyjnej jako zaliczenia wykładów

Kryteria oceniania: aktywność poparta znajomością zalecanej literatury, znajomość treści wykładów.

Na egzaminie ocenie podlega opis wybranego i samodzielnie przygotowanego przez słuchaczkę/słuchacza problemu omawianego na wykładach. Ocena dotyczy znajomości treści wykładu lub wykładów poświęconych danej problematyce, znajomości literatury i umiejętności jej wykorzystania w samodzielnie napisanym eseju egzaminacyjnym.

Zaliczenie na ocenę, egzamin. Frekwencja, aktywność na zajęciach, wypowiedzi oparte lekturą tekstów z listy lektur innych dostępnych źródeł wiedzy na temat filozofii kultury. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Na zajęciach można mieć maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione (dotyczy to wykładów i ćwiczeń). Większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych dyskwalifikuje studenta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Lipiński
Prowadzący grup: Kamil Lipiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia z filozofii kultury mają na celu uświadomienie złożoności zjawisk kulturowych w świecie przyspieszonej zmiany technologicznej. Ma uwrażliwić studenta na to, że zmiany dotyczą głównie form przekazów kulturowych, i tego, że sama treść kultury, choć zmienna, podlega obecnie specyficznej fragmentaryzacji i dekonfiguracji, co rodzi niebezpieczeństwo wzrostu chaosu kulturowego. Celem przedmiotu jest próba ukazania możliwej syntezy tradycyjnych motywów i stylów – w nowym kontekście technologicznym i ekonomicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 2

Nauki humanistyczne, filozofia.

Rok I/ sem. I, st. drugiego stopnia.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć humanistycznych, podstawowe koncepcje filozoficzne, ogólna znajomość historii kultury.

Liczba godzin: 15 h wykładów, 15 h ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Dyskursywna prezentacja poglądów z zakresu filozofii kultury; metoda syntez i asocjacji. Konsultacje. Zaliczenie zajęć – rozmowa egzaminacyjna . Warunek przystąpienia do egzaminu – obecności (dopuszczalna jedna nieobecność).

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach/wykładach.

Formach i in.) 15h+15 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egz./zaliczeniu 45h+5 h

Przygotowanie do ćwiczeń 75h

Wystąpienie z przygotowanym referatem 20h

Napisanie eseju interpretacyjnego 15h

Razem: 200 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40h - 1,6 pkt.

o charakterze praktycznym 160h - 6,0 pkt.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Campbell, Potęga mitu, Kraków 2013.

E. Cassirer, Esej o człowieku, Warszawa 1971.

E. Cassirer, Mit państwa, Warszawa 2006.

Co to jest filozofia kultury, red. Z. Rosińska, J. Michalik, Warszawa 2006.

R. Deliege, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, Warszawa 2001.

R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009.

M. Scheler, Resentyment a moralność, Warszawa 1997.

A. Sobolewska, Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery?, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków 2011.

W. J. Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2008.

B. Skarga, Tercet metafizyczny, Kraków 2009.

S. Zizek, O wierze, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)