Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-1OWI
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem. letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest uaktualnienie wiadomości z zakresu prawa autorskiego oraz wybranych aspektów prawa własności przemysłowej. Na zajęciach oprócz podstawowych informacji o ochronie własności intelektualnej zostaną poruszone bieżące problemy np. wdrażanie dyrektywy unijnej na jednolitym rynku cyfrowym, chatbot a prawa autorskie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Własność intelektualna. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Własność przemysłowa.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, moduł 1, nauki społeczne, I rok II stopnia, I semestr, 5 godz., ćwiczenia, metody podające i ćwiczeniowe (praca z tekstem). Pogadanka z prezentacją multimedialną.

Bilans nakładu pracy studenta: 5 godzin, 1 ECTS (25 godzin= 5 godz. zajęć; 13 godzin zapoznanie się z treścią ustaw, 7 godz. przygotowanie się do zajęć i testu)

Wskaźniki ilościowe: - bezpośredni udział nauczyciela - 5 godz. (0,2 ECTS)

- związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, dla studiów o profilu ogólnoakademickim (0,1 ECTS)

Literatura:

Literatura

1. Ustawy i rozporządzenia (dostępne na stronach internetowych: http://isap.sejm.gov.pl/ i http://www.rcl.gov.pl/ )

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, tekst ujednolicony)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1410)

2. Literatura podstawowa

Prawo własności intelektualnej, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, M. Nowikowskiej, M. Rutkowskiej-Sowa, Z. Zawadzkiej, Warszawa 2021.

Prawo własności intelektualnej, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2013.

Prawo autorskie i prawa pokrewne, wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Warszawa 2014.

P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014

3. Literatura uzupełniająca

Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisz, Warszawa 2012 (seria: System prawa prywatnego, t. 14b)

B. Szczepańska, Poradnik prawa autorskiego, Sadurki 2013 [dostęp on-line: http://moodle.ebib.pl/pluginfile.php/329/mod_resource/content/1/Poradnik%20prawa%20autorskiego.pdf ]

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.

Serwis: Legalna kultura: https://legalnakultura.pl/pl

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360954/katalog/12887995#12887995 (o zmianie jaka ma nastąpić)

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności intelektualnej i ochrony prawa autorskiego. (test) KA7_WK4, KA7_UU1, KA7_KR2

Posiada umiejętność stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony własności intelektualnej w tworzonych przez siebie pracach. (test) KA7_WK4, KA7_UU1, KA7_KR2

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych. (test) KA7_WK4, KA7_UU1, KA7_KR2

Sposób weryfikacji: test

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: test, dopuszczalna jedna nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zimnoch
Prowadzący grup: Katarzyna Zimnoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Własność intelektualna. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Własność przemysłowa.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, moduł 1, nauki społeczne, I rok II stopnia, I semestr, 5 godz., ćwiczenia, metody podające i ćwiczeniowe (praca z tekstem). Pogadanka z prezentacją multimedialną.

Bilans nakładu pracy studenta: 5 godzin, 1 ECTS (25 godzin= 5 godz. zajęć; 13 godzin zapoznanie się z treścią ustaw, 7 godz. przygotowanie się do zajęć i testu)

Wskaźniki ilościowe: - bezpośredni udział nauczyciela - 5 godz. (0,2 ECTS)

- związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, dla studiów o profilu ogólnoakademickim (0,1 ECTS)

Literatura:

1. Ustawy i rozporządzenia (dostępne na stronach internetowych: http://isap.sejm.gov.pl/ i http://www.rcl.gov.pl/ )

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, tekst ujednolicony)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1410)

2. Literatura podstawowa

Prawo własności intelektualnej, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2013.

Prawo autorskie i prawa pokrewne, wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Warszawa 2014.

P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014

3. Literatura uzupełniająca

Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisz, Warszawa 2012 (seria: System prawa prywatnego, t. 14b)

B. Szczepańska, Poradnik prawa autorskiego, Sadurki 2013 [dostęp on-line: http://moodle.ebib.pl/pluginfile.php/329/mod_resource/content/1/Poradnik%20prawa%20autorskiego.pdf ]

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)