Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-1SEMM8
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem. letni 2 stopień
Kulturoznawstwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest wypracowanie zagadnień badawczych z zakresu zjawisk kulturowych, które złożą się na tematy prac magisterskich, a także przygotowanie zasobu źródłowego oraz stworzenie warsztatu metodologicznego umożliwiającego przeprowadzenie analizy wybranych problemów i przygotowanie prac magisterskich.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Moduł 5: Przedmioty dyplomowe

Dziedzina nauk humanistycznych:dyscyplina - kulturoznawstwo

1 rok studiów drugiego stopnia/semestr 1-2

Wymagania wstępne: ukończone studia licencjackie

60 godzin seminarium

Metody dydaktyczne: dyskusje, prezentacje studentów dotyczące przygotowywanych prac magisterskich, konsultacje indywidualne

Formy zaliczenia przedmiotu: przyjęty przez promotora plan pracy magisterskiej i wykaz literatury

5 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w seminarium - 60h

Konsultacje dotyczące planu pracy magisterskiej - 60h

Opracowanie przez studenta planu pracy magisterskiej -30h

Razem 150h

(odpowiada 5 pkt ECTS)

Nakład pracy studenta

związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela:

udział w seminarium 60h, udział w konsultacjach 60h = 120h - 4,8 ECTS

o charakterze praktycznym: prezentacje studentów 30h, opracowanie planu

30h, konsultacje 60h = 120h - 4,8 ECTS

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

w stopniu pogłębionym – miejsce i znaczenie nauk o kulturze w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną KA7_WG1

klasyczne i współcześnie dokonania, ośrodki i szkoły badawcze kluczowe dla studiów kulturoznawczych i wie o potrzebie ciągłego uzupełniania wiedzy na poziomie zaawansowanym KA7_WG2

pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz dostrzega konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej KA7_WK4

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

w pogłębiony, innowacyjny sposób wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych metod i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.) KA7_UW1

wykorzystać pogłębione umiejętności badawcze związane z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy KA7_UW2

rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną i twórczą analizę i interpretację z wykorzystaniem samodzielnie dobranych metod i technik w celu określenia ich znaczenia oraz ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych KA7_UW3

wykrywać złożone zależności między analizowanymi przez siebie tezami wypowiedzi kulturoznawczych pisemnych i ustnych, formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi, myśleć w sposób komparatystyczny KA7_UW4

pisać rozprawy teoretyczne i krytyczne wykazując się umiejętnością samodzielnego doboru metodologii i literatury, bądź opracowania nowych metod i narzędzi KA7_UW6

samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze, rozumieć i doceniać potrzebę ustawicznego kształcenia się oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie KA7_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

krytycznej analizy posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, umiejętności ich samodzielnego poszerzania, ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu KA7_KK1

przyjęcia postawy aksjologicznej, związanej z krytyczną oceną wytworów kultury w celu rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych KA7_KK2

krytycznej oceny aktualnych wydarzeń kulturalnych i nowych zjawisk i form w sztuce oraz związanych z nimi tekstów kultury KA7_KK3

otwartości na nowe idee i poglądy, gotowości do podejmowania polemiki oraz zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów w celu inspirowania działań na rzecz interesu publicznego KA7_KO2

Metody i kryteria oceniania:

frekwencja, aktywność na seminarium, na zaliczenie zajęć w drugim semestrze przygotowanie planu pracy i wykazu literatury teoretycznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

E. Aboujaoude, Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości, przeł. R. Andruszko, Kraków 2012.

G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2006.

J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów: analiza społeczeństwa sieci, przeł. J. Konieczny, Warszawa 2010.

E. Fischer–Lichte, Estetyka performatywności, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008.

J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Kraków 2010.

A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001.

E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. P. Śpiewak,

H. Datner-Śpiewak, Warszawa 2011.

W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.

R. Schechner, Performatyka. Wstęp, przeł. T. Kubikowski, Wrocław 2006.

A. Skórzynska, Teatr jako źródło ponowoczesnych spektakli społecznych, Poznań 2007.

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)