Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja tekstów kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-2ITK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interpretacja tekstów kultury
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami analizy tekstów kultury oraz praktyczne wykorzystanie tych metod w analizie i interpretacji wybranych materiałów – różnego typu tekstów kultury.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 3 przedmioty antropologiczno-metodologiczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: II rok/semestr III (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne:

przydatna jest wiedza zdobyta na przedmiotach:

Filozofia kultury

Metody badań kulturoznawczych

Antropologia mediów

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne: prezentacja materiałów audiowizualnych, dyskusja, analiza i interpretacja prezentowanych tekstów kultury, warsztaty grupowe, prezentacje multimedialne studentów.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

Udział w ćwiczeniach – 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń – 50 h

Przygotowanie autorskich interpretacji – 20 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 50 h co odpowiada 2,2 pkt ECTS

– o charakterze praktycznym – 50 h co odpowiada 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

C. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, rozdział: Problem tekstowego charakteru kultury.

R. Drozdowski, M. Krajewski, Reklama społeczna w Polsce – grzechy i możliwości, http://www.fks.org.pl/b-art-reklama.php.

T. Ferenc, O tym, jak fotografia stworzyła współczesnego turystę, „Kultura współczesna” 2010, nr 3.

K. Koc, Isipat engari, mengari iregiei: szkic o życiu i zwyczajach Masajów, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pisma_Humanistyczne/Pisma_Humanistyczne-r2000-t2/Pisma_Humanistyczne-r2000-t2-s93-111/Pisma_Humanistyczne-r2000-t2-s93-111.pdf.

M. Kostaszuk-Romanowska, Jak się zostaje księżniczką, czyli o dziecięcej subkulturze blichtru, w: Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, red. A. Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A. B. Strawińska, Białystok 2016.

E. Kurzeja, Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej, Katowice 2016, rozdz. 4, https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/21609/1/Kurzeja_Perswazja_w_telewizyjnej_reklamie_spolecznej.pdf.

M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006, rozdziały: Dyskurs – co to takiego?, Co badamy?, Po co badać dyskurs mediów?, Zakres AD.

A. Ploetzing, Tożsamość Koreańczyków z Północy – uwagi wstępne,

www.ejournals.eu/pliki/art/2569/

E. Popiel-Rzucidło, Telewizyjne metamorfozy a kultura ryzyka. Socjologiczny portret uczestniczek makeover shows, „Media. Kultura. Komunikacja społeczna” 2015, nr 11/1, http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/media/media11.pdf

E. Rybicka, Travelebrity – markowanie dyskursu podróżniczego, „Kultura współczesna” 2010, nr 3.

G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010, rozdz. 4.

Widowisko – teatr – dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, red. E. Wąchocka, Katowice 2010, rozdział III. 3. Tworzywa przedstawienia teatralnego, rozdział III. 4. Fikcja teatralna, iluzja, reprezentacja.

A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty, Kraków 2008, rozdział Filmy turystyczno-przyrodnicze, Fotografie.

Literatura uzupełniająca:

E. Baldwin i in., Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007, rozdz. 2.3.

Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. B. Myrdzik i I. Morawska, Lublin 2007.

M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.

J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

Teksty kultury: oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1-2, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza: KA7_WG1, KA7_WG3, KA7_WK2

Absolwent zna i rozumie:

1. w stopniu pogłębionym – miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną w odniesieniu do interpretacji tekstów kultury

2. zna szczegółową terminologię kulturoznawczą i antropologiczną wykorzystywana w analizie tekstów kultury

3. w stopniu zaawansowanym – kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze, ma wiedzę o zależnościach między nimi służącą analizie tekstów kultury

Umiejętności: KA7_UW3, KA7_UK3, KA7_UU2

Absolwent potrafi:

1. rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną i twórczą analizę i interpretację z wykorzystaniem samodzielnie dobranych metod i technik w celu określenia ich znaczenia oraz ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

2. formułować opinie krytyczne o wytworach kultury na podstawie wiedzy i własnego doświadczenia, podjąć trud orzekania o wartościach artystycznych i estetycznych

3. czytać i interpretować teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne etc.), samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze związane z rozwijaniem swoich zdolności i kariery zawodowej

Absolwent jest gotów do:

Kompetencje społeczne: KA7_KK1, KA7_KK2

Absolwent jest gotów do:

1. krytycznej analizy posiadanej przez siebie wiedzy

i posiadanych umiejętności, umiejętności ich samodzielnego poszerzania, ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, a także do zasięgania opinii ekspertów

w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

krytycznej analizy posiadanej przez siebie wiedzy

i posiadanych umiejętności, umiejętności ich samodzielnego poszerzania, ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

2. przyjęcia postawy aksjologicznej, związanej z krytyczną oceną wytworów kultury w celu rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

- frekwencji (dwie dopuszczalne nieobecności nieusprawiedliwione, zaliczenie nieobecności nadliczbowych – pod warunkiem, że nie przekraczają ośmiu zajęć)

- aktywności na zajęciach (lektura tekstów i udział w dyskusji)

- interpretacji wybranego tekstu kultury w formie wystąpienia na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kostaszuk-Romanowska
Prowadzący grup: Monika Kostaszuk-Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami analizy tekstów kultury oraz praktyczne wykorzystanie tych metod w analizie i interpretacji wybranych materiałów – różnego typu tekstów kultury.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 3 przedmioty antropologiczno-metodologiczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: II rok/semestr III (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne:

przydatna jest wiedza zdobyta na przedmiotach:

Filozofia kultury

Metody badań kulturoznawczych

Antropologia mediów

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne: prezentacja materiałów audiowizualnych, dyskusja, analiza i interpretacja prezentowanych tekstów kultury, warsztaty grupowe, prezentacje multimedialne studentów.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

Udział w ćwiczeniach – 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń – 50 h

Przygotowanie autorskich interpretacji – 20 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 50 h co odpowiada 2 pkt ECTS

– o charakterze praktycznym – 50 h co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

C. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, rozdział: Problem tekstowego charakteru kultury.

R. Drozdowski, M. Krajewski, Reklama społeczna w Polsce – grzechy i możliwości, http://www.fks.org.pl/b-art-reklama.php.

T. Ferenc, O tym, jak fotografia stworzyła współczesnego turystę, „Kultura współczesna” 2010, nr 3.

K. Koc, Isipat engari, mengari iregiei: szkic o życiu i zwyczajach Masajów, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pisma_Humanistyczne/Pisma_Humanistyczne-r2000-t2/Pisma_Humanistyczne-r2000-t2-s93-111/Pisma_Humanistyczne-r2000-t2-s93-111.pdf.

M. Kostaszuk-Romanowska, Jak się zostaje księżniczką, czyli o dziecięcej subkulturze blichtru, w: Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, red. A. Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A. B. Strawińska, Białystok 2016.

E. Kurzeja, Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej, Katowice 2016, rozdz. 4, https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/21609/1/Kurzeja_Perswazja_w_telewizyjnej_reklamie_spolecznej.pdf.

M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006, rozdziały: Dyskurs – co to takiego?, Co badamy?, Po co badać dyskurs mediów?, Zakres AD.

A. Ploetzing, Tożsamość Koreańczyków z Północy – uwagi wstępne,

www.ejournals.eu/pliki/art/2569/

E. Popiel-Rzucidło, Telewizyjne metamorfozy a kultura ryzyka. Socjologiczny portret uczestniczek makeover shows, „Media. Kultura. Komunikacja społeczna” 2015, nr 11/1, http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/media/media11.pdf

E. Rybicka, Travelebrity – markowanie dyskursu podróżniczego, „Kultura współczesna” 2010, nr 3.

G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010, rozdz. 4.

Widowisko – teatr – dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, red. E. Wąchocka, Katowice 2010, rozdział III. 3. Tworzywa przedstawienia teatralnego, rozdział III. 4. Fikcja teatralna, iluzja, reprezentacja.

A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty, Kraków 2008, rozdział Filmy turystyczno-przyrodnicze, Fotografie.

Literatura uzupełniająca:

E. Baldwin i in., Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007, rozdz. 2.3.

Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. B. Myrdzik i I. Morawska, Lublin 2007.

M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.

J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

Teksty kultury: oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1-2, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)