Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura indywidualizmu: życie społeczne a nowy duch kapitalizmu (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1KUI
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura indywidualizmu: życie społeczne a nowy duch kapitalizmu (fakultet)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem fakultetu jest refleksja nad problemem kultury indywidualizmu i jego współczesnymi reinterpretacjami. W ramach przedmiotu podjęta zostanie analiza tego, w jaki sposób elementy charakterystyczne dla postfordowskiej gospodarki (np. technologia, kreatywność, samorealizacja) kształtują organizację życia jednostki i przekształcają kolejne sfery życia w obiekt zarządzania i twórczej troski o siebie (m.in. ciało, podmiotowość, emocje).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem fakultetu jest refleksja nad problemem kultury indywidualizmu i jego współczesnymi reinterpretacjami.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1KUI

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Rok studiów /semestr I rok studiów drugiego stopnia; semestr zimowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk socjologicznych

Wymagania wstępne - brak

Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń (30 godzin)

Bilans nakładu pracy studenta:

30 godzin - obecność na ćwiczeniach;

13 godzin - udział w konsultacjach;

2 godz. udział w zaliczeniu

30 godzin - przygotowanie do ćwiczeń i zaliczenia

Razem : 75 godzin = 3 ECTS

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 45 godzin, co odpowiada 1,8 ECTS

oraz

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godzin, co odpowiada 1,2 ECTS

Literatura:

L. Boltanski, È. Chiapello, Nowy Duch Kapitalizmu, „Kronos” 2015, nr 2 (33).

N. Klein, No logo, Warszawa 2004.

J. Heath, A. Potter, Bunt na sprzedaż.Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć, Warszawa 2010.

B-C. Han, Społeczeństwo zmęczenia, „Krytyka Polityczna” 2017, nr 45.

M. Foucault, Narodziny biopolityki, Warszawa 2011.

I. Lorey, State of Insecurity. Government of the precarious, London 2015.

T. Luckmann, Niewidzialna religia, Kraków 2006.

A. Hochschild, Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa 2009.

A. Giddens, Przemiany intymności : seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa 2006.

Z. Bauman i in., Zarządzanie w płynnej nowoczesności, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1

potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne dotyczące problematyki kultury indywidualizmu

KA7_WG2

ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej, która służy opisowi kultury indywidualizmu

KA7_WG3

ma pogłębioną wiedzę na temat relacji socjologii do innych nauk społecznych, które służą analizie kultury indywidualizmu.

KA7_UW7

potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy problemów kultury indywidualizmu

KA7_KK4

jest otwarty na wykorzystanie wiedzy z innych dyscyplin naukowych w rozstrzyganiu problemów społecznych typowych dla kultury indywidualizmu

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności na zajęciach, dyskusja, konsultacje,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Barszczewski
Prowadzący grup: Jakub Barszczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)