Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1OWI2
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami

związanymi z ochroną własności intelektualnej, które będą istotne w ich przyszłym funkcjonowaniu zawodowym – zarówno w świecie akademickim, jak i branżach pozaakademickich.

Pełny opis:

• Profil studiów – ogólnoakademicki

• Forma studiów – stacjonarne

• Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

• Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki socjologiczne, socjologia

• Rok studiów/semestr – rok I/sem. I.

• Wymagania wstępne – brak

• Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin ćwiczeń

• Metody dydaktyczne – ćwiczenia, konsultacje

• Punkty ECTS – 1

• Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach – 16 godzin; konsultacje do przygotowania referatu – 7 godz.; przygotowanie do zajęć – 2 godz.; razem: 25 godz. – 1 pkt ECTS

• Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 23 godzin, co odpowiada 0,9 ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 2 godzin, co odpowiada 0,1 pkt ECTS

Literatura:

K. Siewicz, M. Świerczyński i inni, "Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni", Warszawa 2014.

P. Suber, "Otwarty dostęp", Warszawa 2014.

K. Siewicz, "Otwarty dostęp do publikacji naukowych: kwestie prawne", Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

KP7_WK7: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, jak autor, czy licencjobiorca oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej przy pomocy różnych typów licencji;

KP7_UW10: umie samodzielnie postępować w sytuacji ambiwalencji norm prawa autorskiego, np. plagiat a prawo cytatu oraz potrafi rozstrzygać dylematy etyczne związane z aktywnością zawodową;

KP7_KR1: ma pogłębioną świadomość problemów etycznych związanych z przeprowadzaniem badań socjologicznych i ich publikowaniem takimi jak unikanie plagiatów czy odpowiedzialności za naruszanie praw autorskich

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność na zajęciach; wygłoszenie referatu oraz dostarczenie jego konspektu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Barszczewski
Prowadzący grup: Jakub Barszczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)