Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza przekazów wizualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-2APW Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza przekazów wizualnych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia w formie konwersatorium dotyczą zagadnienia analizy przekazów wizualnych. Przekazy wizualne rozpatrywane są w ramach zajęć jako forma komunikacji wizualnej. Temat przedstawiony zostanie od strony teoretycznej z jak najszerszej perspektywy, aby ukazać złożoność zjawiska, jakim jest komunikacja wizualna u człowieka. Na poziomie teoretycznym uwzględniona zostanie perspektywa ewolucyjna, poznawcza, socjologiczna oraz antropologiczna (etnograficzna). Przedmiotem konwersatorium będą wybrane przekazy wizualne analizowane na podstawie krytycznej lektury tekstów. W ramach zajęć omówione zostaną również podstawowe techniki i perspektywy analizy przekazów wizualnych ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania w badaniach jakościowych.

Pełny opis:

• Profil studiów - ogólnoakademicki.

• Forma studiów–stacjonarne

• Rodzaj przedmiotu–specjalistyczny

• Dziedzina i dyscyplina nauki –nauki socjologiczne, socjologia

• Rok studiów/semestr– rok 2 (IIst.) /semestr I

• Wymagania wstępne–brak

• Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć–15 godzin konwersatorium.

• Metody dydaktyczne –prezentacja multimedialna, dyskusja, projekt grupowy, konsultacje

• Punkty ECTS – 3

• Bilans nakładu pracy studenta – udział w konwersatorium – 15 godzin, udział w konsultacjach – 15 godzin, przygotowanie do konwersatorium- 30 godzin, przygotowanie projektu grupowego- 15 godzin.

• Wskaźniki ilościowe – np. nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godzin, co odpowiada 1,2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godzin, co odpowiada 1,8 pkt. ECTS

Zakres tematów konwersatorium:

1. Ewolucyjne i poznawcze fundamenty komunikacji wizualnej

2. Socjologia wizualna. Wprowadzenie

3. Etnografia wizualna. Wprowadzenie

4. Wizualny transfer przeżyć. Komunikacja wizualna w nowych mediach masowych.

5. Komunikacja wizualna w kulturach świata (na przykładzie Amazonii)

6. Interpretacja materiałów wizualnych. Przegląd technik i metod.

7. Praca badawcza w oparciu o analizę przekazów wizualnych

Literatura:

Literatura bazowa:

ROSE Gillian, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, PWN, Warszawa 2010.

BANKS Marcus, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, PWN, Warszawa 2009.

PINK Sarah, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Literatura obowiązkowa (według zakresu tematów):

Ramachandran, V. S. (2012). Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. O czym mówi mózg?. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, (rozdział 7 i 8)

Dutton D. (2019) Instynkt sztuki, przeł. Luty J. Wydawnictwo Copernicus Center Press, (rozdział 1. Pejzaż i pragnienie).

Sztompka P., Wyobraźnia wizualna i socjologia [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2012.

PINK Sarah, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009. (rozdział 1 i 2).

Dukaj J. (2019) Po piśmie, Wydawnictwo Literackie, Kraków, podrozdział II (Wyzwalanie z pisma) oraz III (Ku sztuce transferu bezpośredniego).

Turner, T. S. (2012). The social skin. HAU: Journal of Ethnographic Theory, 2(2), 486-504.

Rivière, P. (1994). WYSINWYG in Amazonia. Journal of the Anthropological Society of Oxford, 25(3), 255-262.

ROSE Gillian, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, PWN, Warszawa 2010. (rozdział 1 i 12)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

KP7_WG8 Student(ka) ma wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego i jego konsekwencji dla funkcjonowania struktur i instytucji społecznych

KP7_WG9 Student(ka) posiada rozszerzona wiedzę na temat relacji komunikacji i mediów w nowoczesnym społeczeństwie w aspekcie socjologicznym, kulturowym, politycznym, ekonomicznym

KP7_WK7 Student(ka) zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

Umiejętności

KP7_UW7 Student(ka) potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_UW12 Student(ka) posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

KP7_UW16 Student(ka) potrafi w sposób twórczy łączyć ze sobą różne ujęcia teoretyczne i zagadnienia związane ze studiowaną problematyką, wykorzystując przy tym wiedzę z dyscyplin pokrewnych.

KP7_UW17 Student(ka) potrafi posługiwać się technologiami i narzędziami

informatycznymi do pozyskiwania informacji oraz wspomagania procesów poznawczych i komunikacyjnych

Kompetencje społeczne

KP7_KK2 Student(ka) prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych

KP7_KK3 Student(ka) potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy

KP7_KK4 Student(ka) jest otwarty na wykorzystanie wiedzy z innych dyscyplin naukowych w rozstrzyganiu problemów społecznych

KP7_KO2 Student(ka) jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować w niej różne role i jest świadomy roli kreatywnego kierowania zespołem ludzkim

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia kursu jest obecność na konwersatorium (dopuszczalna jedna nieobecność) oraz aktywne uczestnictwo w dyskusjach. Studenci będą oceniani na podstawie merytorycznego udziału w zajęciach oraz przygotowania pracy semestralnej - grupowego projektu badawczego w oparciu o analizę materiałów wizualnych wraz z prezentacją.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Chyc
Prowadzący grup: Paweł Chyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.