Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-2KOM Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentek/ Studentów z podstawami komunikacji międzykulturowej zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Komunikacja międzykulturowa jest współcześnie niezmiernie istotną wiedzą, przekładającą się na kompetencje i umiejętności wymagane w zróżnicowanym środowisku zawodowym, a także w warunkach życia codziennego.

Pełny opis:

• Profil studiów - ogólnoakademicki

• Forma studiów–stacjonarne

• Rodzaj przedmiotu–obowiązkowy

• Dziedzina i dyscyplina nauki –nauki socjologiczne, socjologia

• Rok studiów/semestr–rok 2/sem. I.

• Wymagania wstępne–brak

• Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć–30 godzin ćwiczeń

• Metody dydaktyczne –ćwiczenia ( praca w małych grupach, analiza case study, ocena aktywności na zajęciach, okresowe krótkie sprawdziany i/lub krótkie pisemne prace domowe) konsultacje

• Punkty ECTS – 4

• Bilans nakładu pracy studenta –udział w wykładach – 108 godzin, udział w ćwiczeniach – 30 godzin, udział w konsultacjach - 7 godzina, przygotowanie do ćwiczeń – 20 godzin, przygotowanie projektu na zaliczenie ( case study, analiza danych zastanych)- 41 godzin, przygotowanie do zaliczenia– 108 godzin, co odpowiada 4 pkt. ECTS

• Wskaźniki ilościowe –nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37godzin oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 61 godzin.

Literatura:

Hofstede G.(2000) Kultury organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000;

Boski P. (2010) Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. (rozdz. 2, 3, 6, 10, 12, 14);

Sadowski A. (2019). Socjologia wielokuturowości, Nomos, Kraków;

Huntington S., Harrison L. (2002) Kultura ma znaczenie, Antropos, Kraków

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 ma rozszerzoną wiedzę o różnych podejściach teoretycznych wyjaśniających istotę struktur społecznych

KA7_UW2 potrafi dokonać analizy różnorodnych struktur społecznych z wykorzystaniem interdyscyplinarnej terminologii w zakresie nauk społecznych i humanistycznych

KA7_UK1 umie się krytyczne odnosić do konsekwencji zmian społecznych i kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy i kompetencji zostanie zweryfikowana poprzez projekty grupowe, które Studenci będą przygotowywać i prezentować w ramach zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bieńkowska, Karolina Radłowska
Prowadzący grup: Małgorzata Bieńkowska, Karolina Radłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.