Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-2KSP Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiadomości na temat komunikacji społecznej, istoty procesów komunikacji, wybranych teorii, rodzajów, środków komunikacji, Wybranych zagadnień z komunikacji: interpersonalnej, instytucjonalnej, masowej, via internet

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiadomości na temat komunikacji społecznej, istoty procesów komunikacji, wybranych teorii, rodzajów, środków komunikacji, Wybranych zagadnień z komunikacji: interpersonalnej, instytucjonalnej, masowej, via internet

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 440-SS2-2KSP

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok studiów; semestr letni

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych,

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin prowadzonych w formie konwersatoriów

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny; konsultacje, materiały audio-video, dyskusja

Punkty ECTS: 4 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia (i prezentacji) 71 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami godz. 6, zaliczenie 1 godz. Razem 108 godz. co odpowiada 4 PKt ECTS. Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37 godzin, co odpowiada 1,4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 71 godziny, co odpowiada 2,6 pkt ECTS. Łącznie - 4 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura

L. Lessig, Wolna kultura, Warszawa 2005

W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny, Gdańsk 2006

J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010

S. Baran, D. Davis, Teorie komunikowania masowego, Kraków 2007

E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003

P. Sorlin, Mass media, Wrocław 2001

K. Bąkowicz, Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa, Studia medioznawcze 2019, tom 20, nr 3 (78)

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.

L. Gorman D. Mclenan Media i społeczeństwo, Kraków 2010

T. Flew, Media globalne, Kraków 2010

T. Goban-Klass, Media i terroryści, Kraków 2009

Nauka o komunikowaniu, Podstawowe orientacje teoretyczne, red B. Dobek

Ostrowska, Wrocław 2001

B. Dobek- Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i

politycznego, Wrocław 1999.

B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002

J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999

Efekty uczenia się:

KA7_WG3 - ma pogłębioną wiedzę na temat relacji socjologii do innych nauk społecznych.

KA7_WK6 - Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zróżnicowania narodowo-etnicznego współczesnego świata zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym

KA7_WG11 - posiada rozszerzona wiedzę na temat relacji komunikacji i mediów w nowoczesnym społeczeństwie w aspekcie socjologicznym, kulturowym, politycznym, ekonomicznym

KA7_WG24 - ma pogłębioną wiedzę o przemianach struktur i instytucji społecznych w ujęciu historycznym

KA7_WG25- zna najnowsze orientacje teoretyczne w socjologii i psychologii społecznej

KA7_UW2 - Potrafi dokonać analizy różnorodnych struktur społecznych z wykorzystaniem interdyscyplinarnej terminologii w zakresie nauk społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Podczas konwersatoriów osoba je prowadząca omawia przygotowane treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wykorzystuje

filmy i prowadzi dyskusję.

Oceniana jest aktywność, zadania na zajeciach, prezentacja i praca zaliczeniowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wądołowski
Prowadzący grup: Wojciech Wądołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.