Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-2MIS Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media i społeczeństwo
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć Studenci zdobywają podstawową wiedzę na temat funkcjonowania mediów masowych i nowych mediów we współczesnym społeczeństwie. Relacja media-społeczeństwo będzie omawiana w kontekście historycznym, społecznym, kulturowym, technologicznym. Analizowane będą media w Polsce oraz w wybranych krajach świata.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Socjologia komunikacji społecznej i mediów

Media i społeczeństwo: MK_10

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki społeczne, socjologia

studia II stopnia

Rok studiów II semestr V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

30 godz. – konwersatorium

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa, praca z tekstem, dyskusja, prezentacja.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę (obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, wejściówki, praca projektowa)

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta 50 godz., w tym:

32 godz. – zajęcia z udziałem nauczyciela:

- 30 godz. – udział studenta w ćwiczeniach

1 godz. – udział studenta w konsultacjach

1 godz. – udział studenta w zaliczeniu

18 godz. – praca własna studenta:
- 12 godz. – przygotowanie Studenta do ćwiczeń (w oparciu o literaturę)

- 6 godz. – przygotowanie studenta do kolokwium (zaliczenia ćwiczeń)

Wskaźniki ilościowe


Nakład pracy studenta związany z zajęciami:


- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin: 30, Punkty ECTS: 1,6


- o charakterze praktycznym 
Liczba godzin: 20, 
Punkty ECTS: 0,4

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Adamowski, A. Gawroński, S. Szewczyk, M (red) (2017), Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, Warszawa: ASPRA-JR.

Flew, T. (2010), Media globalne, Kraków: WUJ.

Mrozowski, M (2019), Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego, Warszawa: PWN, wybrane teksty

Dobek-Ostrowska,B., Fras, J. Ociepka, B. (1999), Teoria i praktyka propagandy, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stuart A. (2006), tł. Sokołowska, A. Kultura newsów, Kraków, WUJ. wybrane rozdziały

J. Nowak, Glokalna e-mobilizacja: (naprawdę) nowe media narzędziem obywatelskiej mobilizacji, „Nowe Media”, 1/2010, s. 69-84.

Mielczarek, T. (2017). STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ NAD POLSKIM SYSTEMEM MEDIALNYM, Zeszyty Prasoznawcze, T. 60, nr 1 (229), s. 1–10

doi: 10.4467/22996362PZ.17.001.6767

Filas R. (2010), Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989-2009) w ujęciu periodycznym. „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3-4, s. 27-54;

MŁODZI I MEDIA. NOWE MEDIA A UCZESTNICTWO W KULTURZE. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS

Filiciak, M (2013), Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, s. 185-236 [rozdz. Telewizja „po telewizji”].

Henry Jenkins, H. (2007) tł. M. Bernatowicz, M.Filiciak, Demokratyzowanie telewizji? Polityka uczestnictwa, w: Kultura konwergencji : zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, s. 232-250

Adamowski J.( red.) (2008) Wybrane zagraniczne systemy medialne. . Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne: Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Ślęzak, P., Barański, M., Bielska-Brodziak, A., Brzozowska-Pasieka, M., Grzybczyk, K., Kobyliński, K., Wilk , L. (red) (2020), Prawo mediów, Warszawa: Wolters Kluwer.

Mielczarek T. (2007), Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Adamowski J. , Jaskiernia A.(2012) Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju?, Aspra-Jr, Warszawa.

Sokołowski, M. (red) (2020) Przekonać, pozyskać, skłonić. Re-wizje. Teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy, Toruń:Wyd. Adama Marszałek

Gorman, L. McLean, D. (2011), tłum Sadza, A. Media społeczeństwo : wprowadzenie historyczne, Kraków: WUJ.

strony: www.krrit.gov.pl, https://www.pap.pl

Efekty uczenia się:

W trakcie kursu Student osiąga następujące efekty uczenia się:

KA7_WG3: ma pogłębioną wiedzę na temat relacji socjologii do innych nauk społecznych.

KA7_WG11: posiada rozszerzona wiedzę na temat relacji komunikacji i mediów w nowoczesnym. społeczeństwie w aspekcie socjologicznym, kulturowym, politycznym, ekonomicznym

KA7_WG25: zna najnowsze orientacje teoretyczne w socjologii i psychologii społecznej.

KA7_UW3: Potrafi dokonać krytycznej oceny danych.

KA7_UW7: Potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KA7_UK2: Posiada rozszerzone umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych autorów oraz formułowania wniosków w pracach naukowych (eseje, prace roczne, semestralne)

KA7_K01 Jest otwarty na przekazywanie swojej wiedzy

KA7_K02 Jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować w niej różne role i jest świadomy roli kreatywnego kierowania zespołem ludzkim.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie składa się ocena pracy projektowej (max 8 punktów),

punkty z wejściówek (max 6 punktów) i aktywności na zajęciach (max 6 punktów) wg następującej punktacji:

0-10,5 ndst

10,6 -12,5 dst

12,6 - 13,9 dst+

14 - 17,3 db

17,4- 17,9 db+

18- 20 bdb

Wejściówki i aktywność oceniane są na bieżąco, projekt po dokonaniu prezentacji. W dniu zaliczenia planowana jest indywidualna rozmowa za pośrednictwem Blackboard Collaborate z każdym Studentem/Studentką. Kolejność i czas ustalone będą wcześniej. Potrzebna będzie wtedy sprawna kamera.

Dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach. Wszystkie nadprogramowe nieobecności należy zaliczyć na podstawie materiału przerabianego w danym dniu. Niezwłocznie po powrocie na zajęcia Student powinien zgłosić się mailowo celem umówienia formy i terminu odrobienia nieobecności. Nieobecności muszą być odrobione najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dziekońska
Prowadzący grup: Małgorzata Dziekońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.