Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody rekrutacji i selekcji – perspektywa przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-SPDZ-1MRS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody rekrutacji i selekcji – perspektywa przedsiębiorstwa
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie uczestników z wyzwaniami współczesnego rynku pracy oraz nabycie umiejętności przeprowadzenia procesu rekrutacji, w szczególności zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:

• przygotowania procedury selekcyjnej

• tworzenia profilu wymagań zawodowych

• stosowania specjalistycznych metod selekcyjnych

• prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

• unikania błędów w ocenie kandydatów

• wprowadzenia pracownika do organizacji


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wyzwaniami współczesnego rynku pracy oraz nabycie umiejętności przeprowadzenia procesu rekrutacji, w szczególności zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:

• przygotowania procedury selekcyjnej

• tworzenia profilu wymagań zawodowych

• stosowania specjalistycznych metod selekcyjnych

• prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

• unikania błędów w ocenie kandydatów

• wprowadzenia pracownika do organizacji

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: podyplomowe

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów: 1,

Typ zajęć: 6 godz. wykładów

Metody dydaktyczne: Zajęcia prowadzone będą metodami interaktywnymi, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Symulacje, case study, testy, dyskusje grupowe, mini-wykłady, gry.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: 25 h

Literatura:

1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2003

2. Borkowska S., Kowalski J., Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Warszawa 2010

3. Jeruszka U., Kwalifikacje zawodowe: poglądy teoretyczne a rzeczywistość, Warszawa 2006

4. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2008

5. Suchar M., Modele karier. Przewidywanie następnego kroku, Warszawa 2010

6. Suchar M. Rekrutacja i selekcja personelu, Warszawa 2008

Uzupełniająca:

1. Kryńska E. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Warszawa 2003

2. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 2004

3. Mckay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2005

4. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Kraków 2001

5. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Kraków 2006

Efekty uczenia się:

SP7_WG03 Metody rekrutacji i selekcji pracowników

SP7¬_KO02 Wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności i pracy doradczej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie bez oceny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)