Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia różnic indywidualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-SPDZ-1PRI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia różnic indywidualnych
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie uczestników z istotą i znaczeniem psychologii różnic indywidualnych dla lepszego zrozumienia siebie i innych ludzi w procesie komunikacji interpersonalnej

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z istotą i znaczeniem psychologii różnic indywidualnych dla lepszego zrozumienia siebie i innych ludzi w procesie komunikacji interpersonalnej

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: podyplomowe

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów: 1,

Typ zajęć: 4 godz. wykładów i 6 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne: Wykład, metody aktywizujące uczestników spotkania (np. wykonywanie zadań podczas spotkania i ich omawianie), testy psychologiczne pozwalające pogłębić wgląd dotyczący wybranych aspektów osobowości

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 50 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

Alberti R., Emmons M. (2007). Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych. Gdańsk: GWP.

Oleś P.K. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Pervin L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.

Strelau J., Zawadzki B. (2008). Psychologia różnic indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk: GWP, 765-846.

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2017). Psychologia kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Sternberg R.J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP.

Townend A. (1996). Jak doskonalić asertywność. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Turner J.S., Helms D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Efekty uczenia się:

SP7_WK03 Psychologię różnic indywidualnych oraz psychologiczne koncepcje rozwoju zawodowego człowieka

SP7_UW05 Dobierać testy do danej grupy klienta i indywidualnych potrzeb klienta

SP7_KR02 Potrafi podnosić poziom umiejętności budowania relacji interpersonalnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie bez oceny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)