Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-1IWZ Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka w zarządzaniu
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 rok 1 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie z pojęciami związanymi z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu, projektowaniem systemów

informatycznych, jak również zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, baz danych i

Internetu.

Skrócony opis:

Efekty kształcenia - studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu

zarządzania bazami danych. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zaprojektować bazę danych, analizować dane

oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym i w zarządzaniu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MODUŁ 2- przedmioty ilościowe

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z technologii informacyjnej

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 9 godzin , ćwiczenia 18 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 9

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 37

Udział w konsultacjach 6

Razem: 100

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin: 27 Punkty ECTS: 1,08

o charakterze praktycznym Liczba godzin: 18 Punkty ECTS: 0,72

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007, Helion, Gliwice 2007

2. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Wolter Kluwerbusiness, Kraków 2007

3. S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia, PWN, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

2) Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych,

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 450-ZS1-1IWZ, w cyklu: 2020, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 4 10.02.2021 09:06

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013

3)Dave Chaffey , Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

4) N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych,

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014

Efekty uczenia się:

KA6_WK6 Zna standardowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych

P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI

KA6_UW2 Potrafi wykorzystać zasoby baz danych pozyskiwanych z systemów informatycznych i sieci Internet i stosuje właściwe techniki

z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Access

P6S_UW

KA6_UU1 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

P6S_UU

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Zaliczenie wykładu w formie testu

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, prezentacja multimedialna

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nina Siemieniuk
Prowadzący grup: Nina Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty kształcenia - studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu

zarządzania bazami danych. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zaprojektować bazę danych, analizować dane

oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym i w zarządzaniu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MODUŁ 2- przedmioty ilościowe

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z technologii informacyjnej

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 9 godzin , ćwiczenia 18 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 9

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 37

Udział w konsultacjach 6

Razem: 100

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin: 27 Punkty ECTS: 1,08

o charakterze praktycznym Liczba godzin: 18 Punkty ECTS: 0,72

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007, Helion, Gliwice 2007

2. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Wolter Kluwerbusiness, Kraków 2007

3. S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia, PWN, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

2) Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych,

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 450-ZS1-1IWZ, w cyklu: 2020, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 4 10.02.2021 09:06

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013

3)Dave Chaffey , Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

4) N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych,

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nina Siemieniuk
Prowadzący grup: Nina Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty kształcenia - studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu

zarządzania bazami danych. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zaprojektować bazę danych, analizować dane

oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym i w zarządzaniu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MODUŁ 2- przedmioty ilościowe

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z technologii informacyjnej

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 9 godzin , ćwiczenia 18 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 9

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 37

Udział w konsultacjach 6

Razem: 100

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin: 27 Punkty ECTS: 1,08

o charakterze praktycznym Liczba godzin: 18 Punkty ECTS: 0,72

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007, Helion, Gliwice 2007

2. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Wolter Kluwerbusiness, Kraków 2007

3. S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia, PWN, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

2) Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych,

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 450-ZS1-1IWZ, w cyklu: 2020, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 4 10.02.2021 09:06

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013

3)Dave Chaffey , Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

4) N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych,

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.