Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-2AEK
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 2 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W zakresie wiedzy student powinien dysponować wiedzą dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa, zasobów i źródeł ich finansowania, powiązań pomiędzy procesami gospodarczymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie, funkcji zarządzania.

W zakresie umiejętności student potrafi: sporządzić uproszczony bilans i rachunek zysków i strat oraz umieć rozpoznać źródła powstawania przychodów i kosztów.

W zakresie kompetencji społecznych student powinien mieć potrzebę kształcenia ustawicznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem analizy finansowej, analizy ekonomiczno-technicznej, metodami wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej. Do zakresu analizy finansowej wchodzi wstępna analiza podstawowych sprawozdań finansowych, składających się z bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych oraz ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy oraz czynników kształtujących wynik finansowy, czyli analiza i ocena przychodów i kosztów prowadzonej działalności. W skład analizy techniczno-ekonomicznej wchodzi analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, zapasami.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

Dziedzina: nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 9 godz,

ćwiczenia 27 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i rozwiązywaniem zadań, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie jego trwania,

- ćwiczenia: metody angażujące studentów do pracy grupowej i przygotowania w formie wypowiedzi ustnej lub pracy pisemnej analizy i oceny danego odcinka działalności przedsiębiorstwa.

Ocena końcowa: egzamin

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 9 godz.

Przygotowanie się do wykładów 10 godz.

Udział w ćwiczeniach 27 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 60 godz.

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 23 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego 30 godz.

egzamin 1 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 37; punkty ECTS 1,4

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze wydania.

Jerzemowska M. [red.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2018, 2013.

Grześ A., Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, pod red. U.Gołaszewskiej-Kaczan, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022, ss. 45-57.

Skowronek-Mielczarek, Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2008.

Bednarski L., Borowiecki R., Kurtys E., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Cornwall, Jeffrey R.; Entrepreneurial financial management : an applied approach, Routledge, Taylor & Francis Group; London, New York , 2016

Ustawa o rachunkowości - obowiązujący akt prawny

Literatura uzupełniająca:

Grzenkiewicz N., Kowalczyk J., Kusak A. Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Waśniewski T., Skoczylas W, Teoria i praktyka analizy finansowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2AEK_W01 Student zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych, wykorzystane w analizie ekonomicznej, oraz rozumie zależności zachodzące pomiędzy kategoriami pozwalającymi na przeprowadzenie oceny sprawności i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym oceny kondycji finansowej), a także podejmowanych decyzji KA6_WK6

UMIEJĘTNOŚCI

2AEK_U01 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i decyzji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy (KA6_UW1).

2AEK_U02 Student potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów, zjawisk i decyzji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu (KA6_UW2).

2AEK_U03 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu (KA6_UW5).

2AEK_U04 Student potrafi pracować w grupie rozwiązując zadania z zakresu oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa, przyjmując w niej różne role (KA6_UO1).

2AEK_U05 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa (KA6_UU1)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie na ocenę na podstawie:

kolokwium (60%) ,

oceny prac grupowych i/lub indywidualnych złożonych w formie papierowej lub na platformie wskazanej przez Rektora (35%)

aktywności na zajęciach (5%).

Wykład: egzamin końcowy pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grześ
Prowadzący grup: Anna Grześ, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)