Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing B2B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-3XMBB
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing B2B
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej ze specyfiką działalności marketingowej na rynku BtoB oraz na rynku usług, poznanie metod realizacji funkcji marketingowej w przedsiębiorstwach działających w tym obszarze poprzez odpowiednie działania, z wykorzystaniem właściwych narzędzi. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z rozpoznaniem warunków rynkowych i dostosowaniem do ich specyfiki instrumentów marketingowych prowadzących do skutecznego oddziaływania na klientów instytucjonalnych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy; Moduł 5

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 6

Wymagania wstępne: Marketing i Badania marketingowe

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz.; ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, studia przypadku, zadania grupowe, pisemne zaliczenie końcowe

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, pisemne zaliczenie końcowe

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 9 godz.

- studia literaturowe 23 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego 17 godz.

- egzamin 1 godz.

- udział w ćwiczeniach 18 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 16 godz.

- udział w konsultacjach 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 11 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 30 punkty ECTS 1,2

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 25 punkty ECTS 1

Literatura:

1.M.D.Hutt, T. W. Speh, Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

2.A.Olczak, M.Urbaniak, Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006.

3.A.Czubała [et al.], Marketing usług, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

4.Michael D. Hutt, Thomas W. Speh, Business marketing management, South-Western/Cengage Learning, Mason 2010

5.M.Kruk, Nowy produkt w marketingu przemysłowym, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2XMBB_W01 Student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między przedsiębiorstwami i innymi organizacjami, w skali krajowej i międzynarodowej

2XMMBB_W02 Ma wiedzę na temat roli więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych na rynku przemysłowym

UMIEJĘTNOŚCI

2XMBB_U01 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny konkretnych zjawisk gospodarczych na rynku przemysłowym Z1_U01

2XMBB_U02 Potrafi pozyskiwać dane rynkowe niezbędne do rozwiązywania konkretnych problemów i podejmowania decyzji na rynku przemysłowym Z1_U02

2XMBB_U03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu marketingu do analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów rynkowych Z1_U05

2XMBB_U04 Potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu marketingowym w kontekście decyzji biznesowych Z1_U06

2XMBB_U05 Potrafi opracować prezentacje multimedialne poświęcone zagadnieniom z zakresu marketingu na rynku przemysłowym Z1_U07

2XMBB_U06 Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu problemowi marketingowemu, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych Z1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2XMBB_K01 Potrafi pracować w grupie przyjmując różne role Z1_K02

2XMBB_K02 Wykazuje postawę kreatywności i przedsiębiorczości proponując innowacyjne rozwiązania w przypadku rynku przemysłowego Z1_K07

Metody i kryteria oceniania:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w zespołach, prezentacje multimedialne, dyskusje problemowe, samodzielne prace pisemne

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz pisemnego zaliczenia końcowego

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)