Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek kapitałowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-3XRKA
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek kapitałowy
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu rynek kapitałowy jest w szczególności przekazanie Studentom wiedzy w zakresie problematyki ukształtowania i rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, m.in. w kontekście integracji europejskiej oraz w warunkach globalizacji i umiędzynarodowienia procesów gospodarczych. Przedmiot charakteryzuje w sposób kompleksowy rynek kapitałowy: jego mechanizmy, uczestników oraz instrumenty.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot charakteryzuje w sposób kompleksowy rynek kapitałowy: jego uczestników, instrumenty finansowe, które są przez nich wykorzystywane, a także dynamikę procesów rozwojowych na nim obserwowanych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny, moduł_5

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/ semestr : III rok/semestr 6

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin wykładu

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu czasu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godz.

Udział w wykładach 30

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 15

Udział w konsultacjach 5

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 35, punkty ECTS: 1,4.

Nakład czasu pracy o charakterze praktycznym: liczba godzin: 2, punkty ECTS: 0,08.

Metody dydaktyczne: - wykład informacyjny (jak też konwersatoryjny) prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy, - komentarz aktualnych wydarzeń, analiza dokumentów, studia przypadków, prezentacje opracowanych problemów badawczych; wykorzystanie komunikatorów internetowych, w tym: wykorzystanie platformy EDUPORTAL.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, podstawy teorii i praktyki, wydanie zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

2. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. D. Adler, J. Chmura, M. Cieciura, K. Czechowska, D. Korenik, A. Niedźwiecki, J. Wiśniewiska, Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, TEXTER, Warszawa 2015.

2. F. S. Mishkin, S. Eakins, Financial Markets and Institutions (9th Edition) (Pearson Series in Finance), Pearson, US 2017.

3. M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie- ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2009.

4. Bazy danych: GPW, KNF, NBP, KDPW, GUS, Eurostatu, ECB, KE.

5. STRATEGIA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3XRKA _W01 Student ma podstawową wiedzę w zakresie powstawania, funkcjonowania i zmian organizacji funkcjonujących na rynku kapitałowym, KA6_WK3

3XRKA _W02 Student ma podstawową wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej, międzykulturowej, co dotyczy w szczególności podmiotów- uczestników rynku kapitałowego (w tym emitentów, inwestorów, podmiotów pośredniczących i nadzorujących rynek), KA6_WK4

3XRKA _W03 Student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz zmian w ich strukturach w związku z uczestnictwem w rynku kapitałowym, KA6_WK7

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test) (konieczność uzyskania 51% punktów) oraz referat.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Emilia Jankowska-Ambroziak, Paweł Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)