Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie wiedzą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-3XZWI
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wiedzą
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami stosowanymi w zarządzaniu wiedzą w organizacjach. Studenci uczą się, jak identyfikować, zbierać, przechowywać, udostępniać i wykorzystywać wiedzę w celu poprawy efektywności organizacji i procesów biznesowych. Ważnym celem jest również kształtowanie umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji na podstawie dostępnych informacji oraz rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w zespole. Kolejnym celem jest zwiększenie świadomości studentów na temat znaczenia wiedzy dla rozwoju organizacji oraz kształtowanie postaw sprzyjających ciągłemu uczeniu się i innowacjom.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia pierwszegostopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny

Rok studiów /semestr: trzeci rok / szósty semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 9 godzin, ćwiczenia - 9 godzin

Metoda dydaktyczna:

 • Wykład - prelekcje z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujące studentó
 • Ćwiczenia - metoda projektowa

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

 • udział w wykładach 9 godz.
 • udział w ćwiczeniach 9 godz.
 • przygotowanie do ćwiczeń 35 godz.
 • przygotowanie do egzaminu 18 godz.
 • egzamin: 2 godz.
 • konsultacje: 2 godz.

Razem: 75 godzin w tym nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 22 godz. (0,88 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. J. Fazlagić, Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Wyd. Difin, Poznań 2014
 2. T. Graham, Knowledge Management: Progress, Trends and Challenges, Wyd. Nova, New York 2019 (darmowy dostęp do e-booka przez bazy biblioteczne on-line UwB)
 3. J. Trippner-Hrabi, Organizacja zespołów wiedzy: charakterystyka, funkcjonowanie, rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

Efekty uczenia się:

Wykład:

 • ZW_W01 - ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy i użytkowniku zasobów w organizacji (KA6_WK5)
 • ZW_W02 - posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania procesów zarządzania wiedzą w organizacji oraz oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg tych procesów (KA6_WK7)
 • ZW_U01 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania wiedzą do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania (ZW_W01)
 • ZW_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania wiedzą oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się (KA6_KK1)

Ćwiczenia:

 • ZW_U02 - potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania wiedzą w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KA6_UW3)
 • ZW_U03 - potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KA6_UU1)
 • ZW_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zarządzaniem wiedzą (KA6_UU)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest zdanie zaliczenia w formie ustnej. Student musi odpowiedzieć na jedno problemowe pytanie wylosowane z puli pytań. Pytania będą podane do wiadomości studentów nie później niż na dwa tygodnie przed terminem zaliczenia.

Ćwiczenia:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest złożenie w terminie zadanych do realizacji projektów. Projekty muszą być złożone w formie cyfrowej na platformie Eduportal. Ocena z ćwiczeń stanowi składową ocen: z zaliczenia ustnego oraz realizacji zadanych projektów. Oceny z zaliczenia i z projektów posiadają jednakowe wagi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko, Karina Sachpazidu
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)