Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie wynagrodzeniami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-3XZWY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wynagrodzeniami
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

W zakresie wiedzy student powinien dysponować wiedzą dotyczącą: funkcjonowania przedsiębiorstwa i znaczenia zasobów ludzkich w organizacji, funkcji zarządzania.

W zakresie umiejętności student potrafi: zidentyfikować etapy procesu kadrowego, dokonać opisu czynności wykonywanych w ramach planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania oraz wskazać rolę pracownika w ich realizacji.

W zakresie kompetencji społecznych student powinien mieć potrzebę kształcenia ustawicznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z: pojęciem i strukturą, funkcjami wynagrodzeń w skali makro i mikro; z wartościowaniem pracy, tworzeniem systemów wynagradzania, kryteriów ich różnicowania; z premiowaniem i nagradzaniem pracowników. Studenci nabywają wiedzę z zakresu: analizy czynników wpływających na zmiany w systemie wynagradzania, wartościowania stanowisk pracy i budowy tabeli płac, analizy i oceny powiązań pomiędzy wynikami pracy a poziomem wynagrodzenia, kryteriami jego różnicowania w przedsiębiorstwie i zarządzania składnikami wynagradzania.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne , dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 6

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 9h

ćwiczenia - 18h

Metody dydaktyczne:

- wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych zachęcający studentów do dyskusji

- ćwiczenia: projekty zespołowe/ prezentacje, dyskusja, analiza tekstu/przypadku

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 9 godz.

Przygotowanie się do wykładu - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 15 godz.

Ćwiczenia - 18 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 50 godz.

Konsultacje - 15 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 47 godz. ECTS 1,88; o charakterze praktycznym: 13, ECTS – 0,52.

Literatura:

S. Borkowska, Skuteczne strategie wynagrodzeń, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Z. Czajka, Zarządzanie wynagrodzeniami, PWE Warszawa 2009.

S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009 .

M. Armstrong, Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2009 i nowsze.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3XZWY_W01 Student zna czynniki kształtujące poziom wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, zna budowę systemu wynagradzania pracowników, metody wartościowania pracy, zasady budowy tabel płac. Z1_W08

KOMPETENCJE

3XZWY_K01 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania wynagrodzeniami. Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin końcowy w formie testu. Minimalny wymagany próg do zaliczenia przedmiotu 51% maksymalnej liczby punktów.

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na podstawie sumy punktów z aktywności na zajęciach (przygotowanie projektów/ prezentacji zespołowych, dyskusja, analiza tekstu/ przypadku ). Zaliczenie ćwiczeń mogą uzyskać studenci którzy mieli max dwie nieobecności. Pozostałe nieobecności muszą być odpracowane na konsultacjach. Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z: pojęciem i strukturą, funkcjami wynagrodzeń w skali makro i mikro; z wartościowaniem pracy, tworzeniem systemów wynagradzania, kryteriów ich różnicowania; z premiowaniem i nagradzaniem pracowników. Studenci nabywają wiedzę z zakresu: analizy czynników wpływających na zmiany w systemie wynagradzania, wartościowania stanowisk pracy i budowy tabeli płac, analizy i oceny powiązań pomiędzy wynikami pracy a poziomem wynagrodzenia, kryteriami jego różnicowania w przedsiębiorstwie i zarządzania składnikami wynagradzania.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne , dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 6

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 9h

ćwiczenia - 18h

Metody dydaktyczne:

- wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych zachęcający studentów do dyskusji

- ćwiczenia: projekty zespołowe/ prezentacje, dyskusja, analiza tekstu/przypadku

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 9 godz.

Przygotowanie się do wykładu - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 15 godz.

Ćwiczenia - 18 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 50 godz.

Konsultacje - 15 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 47 godz. ECTS 1,88; o charakterze praktycznym: 13, ECTS – 0,52.

Literatura:

S. Borkowska, Skuteczne strategie wynagrodzeń, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Z. Czajka, Zarządzanie wynagrodzeniami, PWE Warszawa 2009.

S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009 .

M. Armstrong, Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2009 i nowsze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)