Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN2-2PPSP Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L niestac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 2 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie uwarunkowań podstawowych mechanizmów życia społecznego, poznanie procesu kształtowania postaw społecznych i ich wpływ na tworzenie relacji międzyludzkich oraz mechanizmów wpływu grupy społecznej na jednostkę i jednostki na grupę społeczną.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

Poziom kształcenia: II stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Moduł: Przedmioty specjalnościowe - Psychologia w Zarządzaniu

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina: Nauki społeczne, psychologia

Język przedmiotu: polski.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Rok studiów /semestr: 2rok/semestr 1

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin Wykładu

Metody dydaktyczne: Wykład, prezentacja, dyskusja w grupie.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w Wykładach: 30 godzin

Udział w konsultacjach: 7 godzin

Przygotowanie do udziału w dyskusji: 18

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 20 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 37 - 1,5 pkt. ECTS

praca własna studenta - 38 - 1,5 pkt. ECTS

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002), Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP

Wojciszke B. (2002), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar

Literatura uzupełniająca:

Cialdini R. (2007). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk:GWP

Hock R. R. (2005), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. (r. 10 „Psychologia społeczna”), Gdańsk: GWP

Pratkanis A., Aronson E. (2003), Wiek propagandy, Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Ma uporządkowaną i elementarną wiedzę na temat świata społecznego: mechanizmów wywierania wpływu społecznego, dynamiki funkcjonowania grup społecznych, źródeł agresji i zachowań prospołecznych oraz spostrzegania siebie i samooceny. Ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych istniejących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych. Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania. Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych (w tym: organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. (Kolokwium) Z2_W04, Z2_W05, Z2_W07

Ma podstawowe umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych problemów społecznych oraz analizowania motywów ludzkich zachowań, w tym także swoich. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu (Ciągła ocena pracy w takcie zajęć.) Z2_U01

Metody i kryteria oceniania:

Test (Blackboard).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.