Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia sprzedaży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN2-2PPSS Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia sprzedaży
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L niestac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 2 st. Niestacjonarne sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu psychologia sprzedaży jest przekazanie studentom wiedzy związanej z pacą nad sobą ze strony sprzedawcy i pracą z klientem w procesie sprzedaży. Studenci nabywają umiejętności identyfikacji potrzeb, postaw, oczekiwań klienta oraz planowania, przeprowadzania i zamykania sprzedaży poprzez rozwój własnych zdolności. Ponadto rozumieją potrzebę profesjonalizmu w zakresie umiejętności sprzedażowych we współczesnym środowisku biznesowym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy; Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz.; ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, dyskusje problemowe, zadania grupowe, symulacje, praca semestralna

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, praca semestralna

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

- studiowanie literatury 25 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego 18 godz.

- egzamin - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 35, punkty ECTS 1,4

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 20 punkty ECTS 0,8

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.B.Tracy, Psychologia sprzedaży, MTBiznes, Warszawa 2010

2.T.Buzan, R.Israel, Sprzedaż z głową, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków 2008.

3.T.Buzan, R.Israel, Genialny sprzedawca, Muza, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4.J.Vitale, Jak wprowadzić klienta w trans kupowania, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.

5.A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

6. R.B.Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PPSD_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako sprzedawcy i kliencie oraz psychologicznych podstawach ich funkcjonowania Z2_W05

2PPSD_W02 Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach w relacjach sprzedawca-klient i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach i naturze Z2_W07

UMIEJĘTNOŚCI

2PPSD_U01 wykorzystuje zdobytą wiedzę z psychologii sprzedaży do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów sprzedażowych Z2_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPSD_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób Z2A_K01

2PPSD_K03 wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej Z2_K07

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu,

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin końcowy pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.