Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse i bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-1FIB Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse i bankowość
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Finanse i Bankowość jest przedmiotem, którego celem jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zjawisk finansowych, funkcjonowania systemów finansowych oraz poszczególnych jego podmiotów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące finansów i bankowości w zakresie systemowym i podmiotowym. Program przedmiotu obejmuje najważniejsze i zaktualizowane zagadnienia z finansów, z zakresu ogólnych pojęć finansów, systemu finansowego państwa, systemu budżetowego, systemu podatkowego, finansów gospodarstw domowych i systemu bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem banków komercyjnych oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi systemami.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: przedmiot ogólnoekonomiczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I Rok/ semestr II.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykłady 15 godz., Ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

- Wykład w formie tradycyjnej prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu oraz formułowania własnych wypowiedzi.

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie projektu, pracy grupowej

Punkty ECTS 2 pkt. ECTS

Bilans nakładu pracy studenta :

Udział w wykładach 15

Przygotowanie się do wykładu 1

Przygotowanie do egzaminu końcowego 10

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 6

Udział w konsultacjach 1

Zaliczenia końcowe i egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 33 Punkty ECTS 1,32

2. o charakterze praktycznym

Liczba godzin 15 Punkty ECTS 0,6

Literatura:

Podstawowa:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.

2. Alińska A., Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015.

3. Podstawka M. (red.), Finanse, PWN, Warszawa 2010.

4. Zaleska M. (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018.

5. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

6. Hubbard R. G.,‎ O'Brien A. P., Money, Banking, and the Financial System, 2nd Edition, Pearson Education Limited, Harlow England 2014

Uzupełniająca:

1. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.

2. Pietrzak B, Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2008.

3. Szczodrowski G. Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2013

4. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

5. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

6. Dylewski M., Finanse publiczne: aspekty teoretyczne i praktyczne, CH Beck, Warszawa 2014.

7. Tarchalski K., Podatkowa i regulacyjna rola państwa w alokacji zasobów a dobrobyt, Wyd. KUL, Lublin 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1FIB_W01 - Student ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju instytucji finansowych, w szczególności banków KA6_WK3

1FIB_W02 - Student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między poszczególnymi elementami systemu finansowego, w tym bankowego, w skali krajowej i międzynarodowej KA6_WK4

1FIB_W03 - Student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania instytucji oraz systemów finansowych, jak również procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian KA6_WK7

UMIEJĘTNOŚCI

1FIB_U01 - Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne dotyczące analizowanych zagadnień z zakresu finansów i bankowości, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe pod kątem ich aktualności i prawdziwości KA6_UK1

1FIB_U02 - Student potrafi przygotować wypowiedź ustną dotyczącą funkcjonowania, przemian oraz aktualnej sytuacji poszczególnych elementów systemu finansowego i bankowego, korzystając z aktualnych oraz zweryfikowanych źródeł KA6_UK2

1FIB_U03 - Student potrafi pracować w grupie analizując i interpretując przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk o charakterze finansowym bazując na zdobytej wiedzy KA6_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1FIB_K01 - Student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi, w celu rozwiązywania problemów z zakresu finansów i bankowości KA6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę - obecność na zajęciach, uzyskanie wymaganej liczby punktów z aktywności na zajęciach i kolokwium.

Wykład: egzamin pisemny, do którego dopuszczeni zostaną studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie minimum 51% łącznej liczby punktów.

Ocena końcowa z przedmiotu: 40% formy przewidzianej na ćwiczeniach +60% egzamin

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności na ćwiczeniach:

- dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman, Magda Wiśniewska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman, Magda Wiśniewska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.