Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-1MIK Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi mechanizmu funkcjonowania gospodarki w skali mikroekonomicznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Analiza zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych na rynku, takich jak konsument i przedsiębiorstwo, ich mechanizm funkcjonowania na rynku.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-1MIK

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Ogólnoekonomiczny, moduł 3

dziedzina: nauki ekonomiczne

dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: I rok/semestr 1

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

liczba godzin dydaktycznych: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point. Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia. Konsultacje indywidualne.

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15h

Przygotowanie się do wykładu - 10h

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 20h

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 15h

Przygotowanie do sprawdzianu - 15h

Przygotowanie prac domowych-pisemnych - 5h

Udział w konsultacjach - 5h

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 20h

egzamin - 2h

Łączny nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 52h 2,1 pkt ECTS

o charakterze praktycznym 45h 1,8 pkt ECTS

Literatura:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MIK_W01 - Student ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii jako nauki o rzadkości występowania zasobów, jej miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk - Z1_W01

1MIK_W02 - Ma podstawową wiedzę o zachowaniach mikropodmiotów (konsumentów i przedsiębiorstw) jako twórcach i uczestnikach struktur społecznych i zasadach ich funkcjonowania - Z1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

1MIK_U01 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych - Z1_U01

1MIK_U02 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania - Z1_U05

1MIK_U03 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska gospodarcze zachodzące w podstawowych podmiotach gospodarczych i ich otoczeniu Z1_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1MIK_K01 - Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę z mikroekonomii oraz umiejętności - Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład – egzamin pisemny,

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę na podstawie ocen z aktywności na zajęciach i pisemnych sprawdzianów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Meredyk
Prowadzący grup: Kazimierz Meredyk, Karolina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Analiza zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych na rynku, takich jak konsument i przedsiębiorstwo, ich mechanizm funkcjonowania na rynku.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-1MIK

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Ogólnoekonomiczny, moduł 3

dziedzina: nauki ekonomiczne

dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: I rok/semestr 1

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

liczba godzin dydaktycznych: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point. Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia. Konsultacje indywidualne.

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15h

Przygotowanie się do wykładu - 10h

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 20h

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 15h

Przygotowanie do sprawdzianu - 15h

Przygotowanie prac domowych-pisemnych - 5h

Udział w konsultacjach - 5h

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 20h

egzamin - 2h

Łączny nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 52h 2,1 pkt ECTS

o charakterze praktycznym 45h 1,8 pkt ECTS

Literatura:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Prystrom
Prowadzący grup: Joanna Prystrom, Izabela Sarosiek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Analiza zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych na rynku, takich jak konsument i przedsiębiorstwo, ich mechanizm funkcjonowania na rynku.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-1MIK

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Ogólnoekonomiczny, moduł 3

dziedzina: nauki ekonomiczne

dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: I rok/semestr 1

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

liczba godzin dydaktycznych: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point. Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia. Konsultacje indywidualne.

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15h

Przygotowanie się do wykładu - 10h

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 20h

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 15h

Przygotowanie do sprawdzianu - 15h

Przygotowanie prac domowych-pisemnych - 5h

Udział w konsultacjach - 5h

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 20h

egzamin - 2h

Łączny nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 52h 2,1 pkt ECTS

o charakterze praktycznym 45h 1,8 pkt ECTS

Literatura:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Analiza zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych na rynku, takich jak konsument i przedsiębiorstwo, ich mechanizm funkcjonowania na rynku.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-1MIK

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Ogólnoekonomiczny, moduł 3

dziedzina: nauki ekonomiczne

dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: I rok/semestr 1

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

liczba godzin dydaktycznych: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point. Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia. Konsultacje indywidualne.

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15h

Przygotowanie się do wykładu - 10h

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 20h

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 15h

Przygotowanie do sprawdzianu - 15h

Przygotowanie prac domowych-pisemnych - 5h

Udział w konsultacjach - 5h

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 20h

egzamin - 2h

Łączny nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 52h 2,1 pkt ECTS

o charakterze praktycznym 45h 1,8 pkt ECTS

Literatura:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.