Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-1NAO Kod Erasmus / ISCED: 04.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o organizacji
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.kierunkowe
Zarządzanie 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji. Studenci poznają najważniejsze trendy w rozwoju nauki o organizacji, podstawowe pojęcia i prawa związane z funkcjonowaniem organizacji oraz nowe koncepcje i kierunki w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania organizacji.

Pełny opis:

Kierunek studiów: zarządzanie

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

rok studiów/semestr: I rok/II semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 30h; ćwiczenia - 15h

Metody dydaktyczne: Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych bądź wykład w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

-ćwiczenia - rozwiązywanie projektów i studiów przypadku

Punkty ECTS-5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta:

Wymagany nakład pracy własnej studenta w każdym semestrze:

- udział w wykładach 30h,

- udział w ćwiczeniach 15h,

Praca własna studenta:

- przygotowanie do egzaminu 10h

- przygotowanie do kolokwium 10h

- przygotowanie się do ćwiczeń 60h

-udział w konsultacjach i egzaminie 2h

- udział w konsultacjach i egzaminie 2

Literatura:

1. Adamiecki K., O nauce organizacji. PWE, Warszawa 1985

2. Adamik A., Nauka o organizacji Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2013

3. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004

4. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1997

5. Hatch M.J., "Teoria organizacji", PWN, Warszawa 2002

6. Hofstede G., Kultury i organizacje PWE, Warszawa 2000

7. Kostera M., Antropologia organizacji, PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

W 01 Ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju nauki o organizacji Z1_W01

W 02 Ma podstawową wiedzę odnośnie zasad tworzenia, funkcjonowania i przekształcania organizacji Z1_W03

W 03 Ma podstawową wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach rozwoju organizacji Z1_W04

W 04 Ma wiedzę na temat więzi społecznych zachodzących w ramach organizacji Z1_W05

W 05 Ma wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach

determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian Z1_W09

W 06 Posiada wiedzę na temat szkół i kierunków w naukach o zarządzania i dorobku ich kluczowych przedstawicieli Z1_W10

U 01 Potrafi interpretować przyczyny i przebieg zjawisk społecznych zachodzących organizacji Z1_U01

U 02 Potrafi analizować i interpretować zjawiska zachodzące w otoczeniu organizacji Z1_U06

U 03 Potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne z zakresu nauki o organizacji Z1_U07

K 01 Potrafi pracować w grupie nad rozwiązywaniem zadań dotyczących wybranych problemów funkcjonowania organizacji Z1_K02

Efekty W 01, W 02, W 03, W 04, W05 weryfikowane za pomocą egzaminu pisemnego

Efekty W 01, W 02, W 04, W 04, W05 weryfikowane za pomocą kolokwium

Efekty U 01, U 02, U 03, K 01 weryfikowane za pomocą zadań indywidualnych i grupowych realizowanych na ćwiczeniach

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: Egzamin (pisemny)

warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie min 51% prawidłowych odpowiedzi

skala ocen:

51-60% - dost

61-70% - dost +

71-80% - db

81-90% - db+

91-100% - bdb

Ćwiczenia: Obecność na zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność nieusprawiedliwiona),

Kolokwium - 50% oceny

Praca własna studenta (aktywność na zajęciach, ocena studiów przypadku, ocena pracy własnej studenta na zajęciach i wykonanej w domu-samodzielnej i w grupie)|- 50% oceny

warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z obydwu form a ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną z dwóch ocen

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Sachpazidu
Prowadzący grup: Karina Sachpazidu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Sachpazidu
Prowadzący grup: Karina Sachpazidu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji. Studenci poznają najważniejsze trendy w rozwoju nauki o organizacji, podstawowe pojęcia i prawa związane z funkcjonowaniem organizacji oraz nowe koncepcje i kierunki w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania organizacji.

Pełny opis:

Kierunek studiów: zarządzanie

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

rok studiów/semestr: I rok/II semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 30h; ćwiczenia - 15h

Metody dydaktyczne: Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych bądź wykład w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

-ćwiczenia - rozwiązywanie projektów i studiów przypadku

Punkty ECTS-5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta:

Wymagany nakład pracy własnej studenta w każdym semestrze:

- udział w wykładach 30h,

- udział w ćwiczeniach 15h,

Praca własna studenta:

- przygotowanie do egzaminu 10h

- przygotowanie do kolokwium 10h

- przygotowanie się do ćwiczeń 60h

-udział w konsultacjach i egzaminie 2h

- udział w konsultacjach i egzaminie 2

Literatura:

1. Adamiecki K., O nauce organizacji. PWE, Warszawa 1985

2. Adamik A., Nauka o organizacji Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2013

3. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004

4. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1997

5. Hatch M.J., "Teoria organizacji", PWN, Warszawa 2002

6. Hofstede G., Kultury i organizacje PWE, Warszawa 2000

7. Kostera M., Antropologia organizacji, PWN, Warszawa 2005

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.