Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-1PZA Kod Erasmus / ISCED: 04.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Zarządzanie 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta, który posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie szeroko rozumianej teorii zarządzania.

W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną, a także poznaje praktyczne zasady procesu zarządzania. Student zna metody i

narzędzia zarządzania, niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych zachodzących w organizacji oraz jej otoczeniu. Dysponuje

niezbędną wiedzą merytoryczną pozwalającą podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach

gospodarczych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne,

dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów: 1,

semestr: 1

wykład 30 godz.

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, dyskusje, rozwiązywanie studiów przypadku

Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

PZA_W01 Student posiada wiedzę o problematyce dotyczącej podstaw zarządzania oraz miejscu zarządzania w systemie nauk o zarządzaniu i jakości KA6_WK1

PZA_W02 Posiada wiedzę na temat więzi społecznych występujących w procesie zarządzania organizacją KA6_WG1

PZA_W03 Posiada wiedzę o potrzebach i postawach człowieka w ramach procesu motywacji KA6_WK5

PZA_W04 Student posiada wiedze o strukturach organizacji i ich ewolucji KA6_WK7

PZA_U01 Wykorzystując wiedzę z zakresu podstaw zarządzania potrafi pozyskiwać dane do analizy studiów przypadków konkretnych przedsiębiorstw KA6_UW2

PZA_U02 Wiedzę z zakresu podstaw zarządzania potrafi wykorzystywać do rozwiązywania problemów z zakresu podstawowych funkcji

zarządzania KA6_UW3

PZA_U03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu podstaw zarządzania do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania na podstawie studiów przypadków KA6_UW4

PZA_U04 Z wykorzystaniem wiedzy o podstawowych funkcjach zarządzania potrafi interpretować zjawiska zachodzące w organizacji i jej otoczeniu w ramach studiów przypadków KA6_UW5

PZA_U05 Potrafi przygotować i zaprezentować prace pisemne dotyczące rozwiązań studiów przypadków z zakresu podstaw zarządzania KA6_UK1

PZA_U06 Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą wynikom studiów przypadków z zakresu podstawowych funkcji zarządzania, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień Z1_U08 KA6_UK2

PZA_UO7 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role w zależności od posiadanej wiedzy i umiejętności, a także nadawać priorytety zadań/działań służące spełnianiu celów1) własnych i/lub zespołu KA6_U01/ KA6_U02

PZA_08 Jest w stanie samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności KA6_UU1

PZA_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności rozumie, że powinien stale je rozwijać KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu. ćwiczenia - , studia przypadków oraz dyskusja. Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi, do egzaminu

dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń. Ćwiczenia - Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest ocena z:

- Uzyskanie pozytywnej oceny wynikającej z uzyskanych punktów za pracę własną(punkty za projekty, rozwiązywanie studiów przypadku, zadania i ćwiczenia praktyczne)

- Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w formie pisemnej w czasie rzeczywistym bądź w formie zdalnej

- Obecność na zajęciach (możliwe są dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo
Prowadzący grup: Bogusław Plawgo, Karina Sachpazidu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo
Prowadzący grup: Monika Garwolińska, Aleksandra Kopko, Bogusław Plawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.