Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2SOB Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczna odpowiedzialność biznesu
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni rozumieć specyfikę podstawowych obszarów funkcjonalnych w przedsiębiorstwie oraz powinni znać elementy otoczenia przedsiębiorstwa.


Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności.Studenci poznają możliwe obszary działań odpowiedzialnych oraz różnorodne instrumenty wykorzystywane w tych obszarach. Wskazane zostaną też korzyści płynące z bycia firmą społecznie odpowiedzialną.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki o zarządzaniu

Rodzaj przedmiotu Moduł 4 - przedmioty kierunkowe

Rok studiów /semestr II-gi rok/semestr 1-szy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin wykładu , 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny, wykład w formie zdalnej, ćwiczenia: analiza przykładów, prezentacje, zadania do wykonania, dyskusja w grupie

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 7 godz.

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 12 godz.

Udział w konsultacjach 1 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 50 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 31 godz. 1,24 ECTS

o charakterze praktycznym: 2 godz. 0,08 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. U. Gołaszewska-Kaczan, Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wyd. UwB, Białystok 2009;

2. J.Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008;

Literatura uzupełniająca:

1. A.Rudnicka, CSR- doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

2. Corporate social and human rights responsibilities: global legal and management perspectives, ed. k.Buhmann, L.Roseberry, M.Morsing, Houndmills New York : Palgrave Macmillan, 2011.

Efekty uczenia się:

2SOB_W01 Ma podstawową wiedzę na temat relacji zachodzących między przedsiębiorstwem i jego interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi (KA6_WG1)

2SOB_W02 Ma wiedzę na temat zmian zachodzących w relacjach firmy z jej interesariuszami, ich przyczynach , naturze i konsekwencjach (KA6_WG2)

2SOB_W03 Ma podstawową wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy organizacjami w skali krajowej i międzynarodowej (KA6_WK4)

2SOB_U01 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (KA6_UW1)

2SOB_U02 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, proponując odpowiednie ich rozwiązania (KA6_UW4)

2SOB_U03 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu w aspekcie społecznej odpowiedzialności biznesu (KA6_UW5)

2SOB_U04 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (KA6_UU1)

2SOB_K01 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością prospołeczną organizacji w otoczeniu społeczno-gospodarczym (KA6_KK2)

2SOB_K02 Jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, z uwzględnieniem różnych ich aspektów (KA6_KO1)

2SOB_K03 Posługuje się określonymi normami moralnymi w celu rozwiązywania problemów z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (KA6_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu w formie pisemnej. Na ocenę dostateczną należy zdobyć 51% możliwych do zdobycia punktów. Aby przystąpić do zaliczenia wykładów należy zaliczyć ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

wykład w formie zdalnej

ćwiczenia w formie tradycyjnej i zdalnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.