Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2SZPH Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Zarządzanie 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką działalności handlowej prowadzonej na poziomie hurtowym i detalicznym. Student wszechstronnie zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi planowania, organizacji i prowadzenia działalności sprzedażowej w przedsiębiorstwie. Zakres przedmiotu obejmuje zarówno funkcjonowanie działu sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Połączenie teorii zarządzania sprzedażą z praktyką w oparciu rozwiązania stosowane przez określone przedsiębiorstwa i analizy przypadków pozwalają nabyć realne kompetencje i wykorzystać zdobytą wiedzę w realnej działalności handlowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina nauki: Nauki społeczne

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów:2 semestr: 3

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 15h, ćwiczenia 30h

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną; Ćwiczenia - studia przypadku, zadania grupowe do wykonania, prezentacji i wspólnej analizy

ECTS = 4 punkty

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładach = 15h

Udział w ćwiczeniach = 30h

Udział w konsultacjach = 2h

Studiowanie literatury = 8h

Przygotowanie do ćwiczeń i wykładów = 12h

Przygotowanie do egzaminu = 12h

Udział w egzaminie = 2h

Przygotowanie do kolokwium = 7h

Opracowanie zadań projektowych = 12h

Nakłąd pracy z udziałem nauczyciela akademickiego: 49h = 2 ECTS

Nakłąd pracy o charakterze praktycznym: 39h = 1,6 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2010

Filipiak B., Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego, CeDeWu, Warszawa 2015

Cox R., Brittain P., Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa 2000.

Sławińska M., Przedsiębiorstwo handlowe. Ekonomika-Zarządzanie-Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013

Literatura uzupełniająca

Handel detaliczny, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005

Reynolds J., Cuthbertson R., Retail & wholesale: key sectors for the European economy, University of Oxford, 2014.

Domański T. Strategie rozwoju handlu. Wyd. PWE, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Student:

KA6_WG1 ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji handlowych oraz rządzących nimi prawidłowości

KA6_WK7 posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji handlowych, procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny i przebieg

KA6_UW4 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania

KA6_UW5 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji handlowej i jej otoczeniu

KA6_U01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

KA6_UU1 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w dziedzinie organizacji handlu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu pisemnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Student może uzyskać do 50% łącznej oceny końcowej na podstawie aktywności podczas wykładów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Monika Garwolińska, Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.