Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing partnerski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2XMPA Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing partnerski
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej ze specyfiką działalności marketingowej ukierunkowanej na budowanie relacji z klientem, tworzącej wartość i budującej lojalność ze strony nabywców. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności budowania relacji z klientami. Studenci powinni rozumieć znaczenie budowania relacji z klientem i ich znaczenia w rozwoju firmy.

Skrócony opis:

Współczesne otoczenie rynkowe jest na tyle dynamiczne, że wymaga zupełnie nowych relacji budowanych nie tylko na linii dostawca-klient, ale też z szerokim gronem interesariuszy w otoczeniu. Dlatego też szczególne miejsce w działaniach firm zajmuje marketing relacji, określany powszechnie jako marketing partnerski. W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z podstawowymi teoriami związanymi z kategorią marketingu partnerskiego, ale też będę mogli podjąć wysiłek opracowania programu lojalnościowego, który jest narządziłem kontaktu z klientami.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy; Moduł 5

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Marketing

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny prowadzony w formie zdalnej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu, ćwiczenia w formie zdalnej - prace grupowe

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład - egzamin, ćwiczenia - projekt końcowy składający się z dwóch prezentacji tematycznych

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 15 godz.

udział w ćwiczeniach 15 godz.

- studia literaturowe 10 godz.

- przygotowanie projektu końcowego 10 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 30 punkty ECTS 1,2

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 10 punkty ECTS 0,4

Literatura:

1.E.Flejterska [et al.], Marketing partnerski: wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008

2.J.Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H.Bck, Warszawa 2004

3.M.Tesławski, Lojalność konsumenta: jak budować trwałe relacje z klientem, Helion, Gliwice 2012

4.Zarządzanie wartością klienta: pomiar i strategie, (red.) B.Dobiegała-Korona, T.Doligalski Poltext, Warszawa 2010

5.P.Kwiatek, Programy lojalnościowe, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków, 2007

Efekty uczenia się:

3MPA_W01 Student ma elementarną wiedzę o rodzajach relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, poznaje modele opisujące te relacje.

Z1_W04 - egzamin

3MPA_W02 Ma wiedzę na temat charakteru i głębokości relacji w ujęciu przedsiębiorstwo-klient, zna narzędzia budowania partnerstwa na

rynku Z1_W05 - egzamin

3MPA_U01 Potrafi pozyskiwać dane do analizowania stosowanych przez podmioty gospodarcze programów lojalnościowych i tworzenia własnych propozycji w tym zakresie Z1_U02 - case study, projekt

3MPA_U02 Potrafi przygotować prezentacje multimedialne poświęcone zagadnieniom z zakresu marketingu partnerskiego, właściwie dobierając do tego materiały źródłowe Z1_U07 - case study, projekt

3MPA_K01 Jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów z zakresu programów lojalnościowych Z1_K05 - case study, projekt

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Zalicza uzyskanie 51% punktów możliwych do zdobycia. Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie punktów uzyskanych z przygotowanych projektów, zadań rozwiązanych w grupach i aktywności na zajęciach. Na zaliczenie ćwiczeń niezbędne jest uzyskanie 51 % punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Prowadzący grup: Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Współczesne otoczenie rynkowe jest na tyle dynamiczne, że wymaga zupełnie nowych relacji budowanych nie tylko na linii dostawca-klient, ale też z szerokim gronem interesariuszy w otoczeniu. Dlatego też szczególne miejsce w działaniach firm zajmuje marketing relacji, określany powszechnie jako marketing partnerski. W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z podstawowymi teoriami związanymi z kategorią marketingu partnerskiego, ale też będę mogli podjąć wysiłek opracowania programu lojalnościowego, który jest narządziłem kontaktu z klientami.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy; Moduł 5

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Marketing

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny prowadzony w formie zdalnej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu, ćwiczenia w formie zdalnej - prace grupowe

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład - egzamin, ćwiczenia - projekt końcowy składający się z dwóch prezentacji tematycznych.

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 15 h

przygotowanie do egzaminu 25h

udział w egzaminie 2 h

udział w ćwiczeniach 15 h

przygotowanie do zajęć 15 h

przygotowanie projektu końcowego 10 h

udział w konsultacjach 8 h

studia literaturowe 10 h

Wskaźnik ilościowy: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 40 godzin, 1,6 ECTS

Literatura:

1.E.Flejterska [et al.], Marketing partnerski: wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008

2.J.Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H.Bck, Warszawa 2004

3.M.Tesławski, Lojalność konsumenta: jak budować trwałe relacje z klientem, Helion, Gliwice 2012

4.Zarządzanie wartością klienta: pomiar i strategie, (red.) B.Dobiegała-Korona, T.Doligalski Poltext, Warszawa 2010

5.P.Kwiatek, Programy lojalnościowe, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków, 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.