Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2XZFP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- Zrozumienie i opanowanie podstawowej terminologii stosowanej w teorii i praktyce finansów przedsiębiorstwa

- Zrozumienie i opanowanie podstawowych zależności istotnych w finansach przedsiębiorstwa

- Poznanie metod i narzędzi stosowanych w finansach przedsiębiorstwa

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł IV Przedmioty specjalnościowe Dziedzina i dyscyplina nauki: Zarządzanie

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr IV.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz. Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia:

rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych (case study)

Punkty ECTS 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta

Wykłady 30

Ćwiczenia 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 30

Studiowanie literatury 20

Udział w konsultacjach 8

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 70 Punkty ECTS 2,8

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 32 Punkty ECTS 1,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

2. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Wraszawa 2017.

3. Świderska G. K., Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

4. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2.W.T. Harrison [et al.],Financial accounting : international financial reporting standards, Boston [etc.] : Pearson, cop. 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

2XZFP_W01-Student ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa-KA6_WK1

2XZFP_W02-Student ma podstawową wiedzę na temat zakładania i funkcjonowania jednostek gospodarczych KA6_WK3

2XZFP_W03-Student ma podstawową wiedzę o przedsiębiorcy jako twórcy i kreatorze funkcjonowania przedsiębiorstw KA6_WK5

UMIEJĘTNOŚCI:

2XZFP_U01-Student potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk związanych z finansami przedsiębiorstwa KA6_UW1

2XZFP_U02-Student potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu finansów przedsiębiorstwa KA6_UK2

2XZFP_U03-Student potrafi pracować w grupie przygotowując projekty z zakresu finansów przedsiębiorstwa KA6_U01

2XZFP_U04-Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstwa KA6_UU1

KOMPETENCJE:

2XZFP_K01-Student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi zawodowymi w celu dokonywania analizy finansów przedsiębiorstwa KA6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test 100%)

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (30%), prezentacja multimedialna (10%), kolokwium (60%).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Angelika Andrzejczyk, Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Angelika Andrzejczyk, Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.