Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3HIG Kod Erasmus / ISCED: 08.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia z przedmiotu Historia Gospodarcza, poprzez analizę ewolucji ustrojów społeczno - gospodarczych na przestrzeni dziejów, mają zapoznać studenta z prawidłowościami rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz ukazać tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych.


Wiedza z zakresu historii gospodarczej pozwoli na zrozumienie procesów tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym, na danym terytorium. Wobec przedmiotu badań jakim jest gospodarka, w nauczaniu Historii gospodarczej, powinno się zwrócić szczególną uwagę na poprawne posługiwanie się podstawowym zestawem pojęć ekonomicznych, co przyczyni się do pełniejszego zrozumienia problematyki poruszanej na innych zajęciach objętych programem Wyższych Studiów Ekonomicznych. Historia gospodarcza pozwala na badanie procesów gospodarczych na konkretnym materiale źródłowym i tym samym uzupełnia teorię ekonomii.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka wykładów obejmuje rozwój stosunków ekonomicznych w okresie od średniowiecza do XX wieku. Uwagę przy tym zwraca się na ewolucję pieniądza i handlu oraz stosunki własnościowe. Wiele miejsca poświęca się zagadnieniom dotyczącym rozwoju gospodarczego Polski.

Program ćwiczeń nastawiony jest głównie na analizę przemian gospodarczych w okresie od XVI do przełomu XX/XXI wieku. Wskazuje się tu na zmiany w polityce gospodarczej (protekcjonizm, liberalizm), cykliczność rozwoju gospodarki światowej, przeobrażenia w powojennym świecie. Analizuje się również zagadnienia dotyczące procesu transformacji ustrojowej, który ma miejsce od lat 90. XX wieku.

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, istoty i rozwoju stosunków ekonomicznych oraz przemian gospodarczych w okresie od XVI do przełomu XX/XXI wieku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kształcenia ogólnego

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 1

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin (wykłady)

Metody dydaktyczne:

wykład tradycyjny (forma zdalna) przygotowany w oparciu o dostępna literaturę naukową; studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 godz.

- przygotowanie egzaminu: 4 godz.

- udział w egzaminie: 2 godz.

- udział w konsultacjach: 9 godz.

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 39 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaliński J., Przygodzka R., Zalesko M., Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

2. Kaliński J., Noniewicz Cz., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.

3. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2008.

4. Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

5. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.

6. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski. Wyd. Key Text, Warszawa 2010.

6. Dwilewicz Ł., Economic history - introduction and lectures, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa 1985.

2. Kaczyńska E., Piesowicz K., Wykłady z powszechnej historii gospodarczej, PWN, Warszawa 1977.

3. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2008.

4. Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa 2010.

5. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1HIG_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu mechanizmy ewolucji międzynarodowych stosunków gospodarczych, posiada wiedzę na temat ewolucji systemów ekonomicznych w okresie od średniowiecza do czasów współczesnych (KP6_WG1)

1HIG_W02 w zaawansowanym stopniu, ma wiedzę o poziomie technicznym wytwórczości w poszczególnych okresach historycznych (poczynając od średniowiecza) oraz wynalazkach, które odegrały ważną rolę w rozwoju produkcji (KP6_WG2)

1HIG_W03 w zaawansowanym stopniu, zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym więzi o charakterze ekonomicznym, społecznym, politycznym i kulturowym kształtujące decyzje uczestników obrotu międzynarodowego (KP6_WK2)

UMIEJĘTNOŚCI

1HIG_U01 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do obserwacji i interpretacji zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz zależności między nimi; potrafi analizować ich przyczyny i przebieg (KP6_UW1)

1HIG _U02 potrafi komunikować się wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i historii gospodarczej (KP6_UK1)

IHIG_U03 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dziedzin komplementarnych

w pracy indywidualnej i zespołowej (KP6_UO1)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1HIG_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów (KP6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny lub ustny z zagadnień omawianych w trakcie wykładów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Prystrom
Prowadzący grup: Joanna Prystrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.