Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika transportu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3SETR Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika transportu
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Student zdobędzie podstawowa wiedzę o roli ekonomiki transportu jako element organizacji działalności sprzedażowej, zna podstawowa terminologie w odniesieniu do ekonomiki transportu W szczególności celem przedmiotu jest:

1. Poznanie czynników kształtujących rynek transportowy: popyt, poda¿, koszty, cena

2. Poznanie i analiza rynków gałęziowych w transporcie

3. Poznanie procesów, zjawisk, podmiotów i struktur transportowych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmioty specjalnościowe Zarządzanie sprzedażą MODUŁ 7 ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻOWEJ

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, Dyscyplina zarządzanie

Rok studiów /semestr: 3 rok, 5 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń, 15 godzin wykładów

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach i ćwiczeniach – 45 godz.

- Egzamin – 1 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 27 godz.

- Przygotowanie do ćwiczeń – 27 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 46, punkty ECTS 0,57

- o charakterze praktycznym: 32, punkty ECTS 0,42

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

2. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

3. Mindur L. (red.), Technologie transportowe XXI w., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2014

4. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

5. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Mindur L., Technologia transportu, WKIŁ, Warszawa 2001

2. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

3. Rucińska D., Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk 2012

4. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA:

1. Coyle J. J., et.al., Transportation: A Global Supply Chain Perspective 8th Edition, South-Western College Pub; 2015

2. Prentice B.E, Prokop D., Concepts of Transportation Economics, World Scientific Publishing Co 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Z1_W01 ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomiki transportu, ich miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk, w tym nauk o zarządzaniu

Umiejętności:

Z1_U06 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu

Z1_U07 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów

Kompetencje:

Z1_K06 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach, praca pisemna oraz prezentacja multimedialna

Procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Skrócony opis:

Student zdobędzie wiedzę w zakresie zagadnień: organizacja i efektywność procesów transportowych, Incoterms 2010, podaży i popytu usług transportowych oraz systemów informatycznych w logistyce. Ponadto student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów transportowych, właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie transportu oraz posiada umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej w sferze transportu.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmioty specjalnościowe Zarządzanie sprzedażą MODUŁ 7 ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻOWEJ

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, Dyscyplina zarządzanie

Rok studiów /semestr: 3 rok, 5 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń, 15 godzin wykładów

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach i ćwiczeniach – 45 godz.

- Egzamin – 1 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 27 godz.

- Przygotowanie do ćwiczeń – 27 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 46, punkty ECTS 0,57

- o charakterze praktycznym: 32, punkty ECTS 0,42

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

2. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

3. Mindur L. (red.), Technologie transportowe XXI w., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2014

4. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

5. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Mindur L., Technologia transportu, WKIŁ, Warszawa 2001

2. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

3. Rucińska D., Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk 2012

4. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA:

1. Coyle J. J., et.al., Transportation: A Global Supply Chain Perspective 8th Edition, South-Western College Pub; 2015

2. Prentice B.E, Prokop D., Concepts of Transportation Economics, World Scientific Publishing Co 2015

Uwagi:

Zgodnie z Decyzją nr 13/2020 Dyrektora Instytutu Zarządzania UwB z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia w Instytucie Zarządzania w roku akademickim2020/2021 wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) odbywają się w formie zdalnej.

Podczas zajęć ekonomika transportu wykorzystywana jest platforma Blackboard Collaborate.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.