Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja w handlu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3SPWH Kod Erasmus / ISCED: 04.502 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja w handlu
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej z narzędziami promocji, ich znaczeniem i możliwościami ich zastosowania w handlu. Studenci zdobywają ponadto wiedzę dotyczącą holistycznej organizacji kampanii promocyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Moduł: 5b

Rok studiów /semestr: Studia 1 stopnia, rok III, semestr 6

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład - 15 h, ćwiczenia- 30 h,

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i elementami dyskusji angażującej studentów do aktywnego udziału w wykładzie i zadawania pytań,

ćwiczenia - prezentacje/ projekty zespołowe, dyskusja, studium przypadku. zadania grupowe

Punkty ECTS 4 (100 punktów)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie się do wykładu - 6 godz.

Podejście i i przygotowanie się do egzaminu - 10 godz., w tym 2 godz na egzamin

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 31 godz.

Konsultacje - 8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 55 godz. ECTS 2,2 ;

nie wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 45 h, ECTS – 1,8.

Literatura:

1.M. Drzazga, Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.

2.Marketing w handlu, pod red. G. Rosy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

3.Komunikacja marketingowa, red. nauk. A. Bajdak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.

4.J. W .Wiktor, Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

5.Komunikacja rynkowa, red. nauk. B. Pilarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

3SPWH_WG1 ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych KA6_WG1

3SPWH_WK4 posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej, międzykulturowej KA6_WK4

Umiejętności

3SPWH_UW4 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania KA6_UW4

3SPWH_UW5 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu KA6_UW5

3SPWH_U01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role KA6_U01

Kompetencje

3SPWH_K02 wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej KA6_K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i elementami dyskusji angażującej studentów do aktywnego udziału w wykładzie i zadawania pytań,

ćwiczenia - prezentacje/ projekty zespołowe, dyskusja, studium przypadku. zadania grupowe

Kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie egzaminu w formie testu oraz uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń

Ćwiczenia - uzyskanie min. 51% punktów możliwych do zdobycia obejmujących aktywności ćwiczeniowe (prezentacje/ projekty zespołowe, studium przypadku. zadania grupowe).

Student zalicza ćwiczenia gdy ma max 2 nieobecności. Pozostałe powinny być odpracowane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kuzionko-Ochrymiuk, Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: Ewa Kuzionko-Ochrymiuk, Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej z narzędziami promocji, ich znaczeniem i możliwościami ich zastosowania w handlu. Studenci zdobywają ponadto wiedzę dotyczącą holistycznej organizacji kampanii promocyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Moduł: 5b

Rok studiów /semestr: Studia 1 stopnia, rok III, semestr 6

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład - 15 h, ćwiczenia- 30 h,

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i elementami dyskusji angażującej studentów do aktywnego udziału w wykładzie i zadawania pytań,

ćwiczenia - prezentacje/ projekty zespołowe, dyskusja, studium przypadku. zadania grupowe

Punkty ECTS 4 (100 punktów)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie się do wykładu - 6 godz.

Podejście i i przygotowanie się do egzaminu - 10 godz., w tym 2 godz na egzamin

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 31 godz.

Konsultacje - 8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 55 godz. ECTS 2,2 ;

nie wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 45 h, ECTS – 1,8.

Literatura:

1.M. Drzazga, Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.

2.Marketing w handlu, pod red. G. Rosy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

3.Komunikacja marketingowa, red. nauk. A. Bajdak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.

4.J. W .Wiktor, Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

5.Komunikacja rynkowa, red. nauk. B. Pilarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.